Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Stara -verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://stara.hel.fi/.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

Sivustolla on organisaatiokaavioita, joiden informaatio esitetään pelkkänä kuvana. (WCAG 2.1: 1.1.1 EI-tekstuaalinen sisältö, 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat)

Sivuston toimintakertomusten linkit ovat pelkkä vuosinumero ja ne avaavat PDF-tiedoston varoittamatta (WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))

Sivustolla on linkkejä, jotka avautuvat uuteen välilehteen ilman varoitusta (WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Sivuston haun avausilmoitus ei toimi aina (WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 4.1.3 Tilasta kertovat viestit, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

Tekstialueiden sulje-painike siirtää mobiiliruudunlukijalla kohdistuksen sivun alkuun (WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 2.4.3 Kohdistusjärjestys)

Sivuston navigaatiovalikko peittää sivun sisältöä responsiivisessa tilassa (WCAG 2.1: 1.4.10 Responsiivisuus)

Puutteiden korjaus

Staran viestintä korjaa omalta osaltaan puutteet 31.10.2022 mennessä. Mikäli puutteet johtuvat sivustoalustan teknisistä ominaisuuksista, nämä annetaan tiedoksi alustan kehittäjätaholle, ja ne korjataan mahdollisimman pian.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.  

Stara, viestintä

Ilmalankuja 2 L

00240 Helsinki

PL 1660, 00099 Helsingin kaupunki

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 14.09.2022.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta.

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Unicus Oy.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa

Stara, viestintä

Ilmalankuja 2 L

00240 Helsinki

PL 1660, 00099 Helsingin kaupunki

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 000

Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 20.9.2022

Stara, viestintä

Ilmalankuja 2 L

00240 Helsinki

PL 1660, 00099 Helsingin kaupunki