Esihenkilötyö Staralla

Johtaminen Staralla on kannustavaa, reilua ja toimii esimerkkinä koko henkilöstölle. Huomioimme johtamisessa hyvät suoritukset ja puutumme nopeasti mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Esihenkilötyö Staralla noudattelee valmentavan ja onnistumisen johtamisen periaatteita sekä johtamisen kulmakiviä. Tutustut näihin tarkemmin perehdytyksesi aikana, mutta alla toimintatavat lyhyesti kuvattuna.

Staran puusepät työssään. Kuva: Veikko Somerpuro

Valmentava johtaminen

Staralla keskeistä esihenkilötyössä on valmentava johtamistapa. Sillä tarkoitetaan johtamista, jossa johdetaan työntekijöitä osallistavasti ja läsnä ollen. Esihenkilön tehtävänä ei ole johtaa vain asioita, vaan sparrata ja valmentaa ihmisiä onnistumaan niin yksilöinä kuin työyhteisöinäkin. Hän luottaa työyhteisönsä ihmisten osaamiseen, motivaatioon ja haluun tehdä työnsä hyvin. Tätä valmentavan johtamisen toimintatapaa tuemme esihenkilövalmennuksilla.

Onnistumisen johtaminen

Hyvällä ja ennakoivalla johtamisella luomme edellytykset sille, että henkilöstö onnistuu työssään Staralla läpi koko palvelussuhteen. Onnistumisen johtamisella tuemme ja parannamme työn sujuvuutta, työkykyä ja työhyvinvointia.

Onnistumisen johtamisen keskeinen työkalu on onnistumiskeskustelu. Näissä työntekijän ja esihenkilöiden välisissä keskusteluissa keskustellaan siitä, miten työntekijä on saavuttanut päättyvän kauden tavoitteensa, eli miten hän on onnistunut tehtävässään. Lisäksi asetetaan tavoitteet tulevalle kaudelle. Onnistumiskeskusteluissa on hyvä nostaa keskusteluun myös se, mitä osaamista pitää vahvistaa. Keskusteluiden tarkoituksena on varmistaa, että tavoitteet ovat kohdillaan ja työntekijällä on työssään tarvittavaa osaamista ja voimavaroja. Vuosittaisten keskusteluiden tukena on myös pitkin vuotta käytävät varttikeskustelut.

Johtamisen kulmakivet

Helsingin kaupungilla on neljä yhteistä johtamisen kulmakiveä: näkemyksellisyys, innostus, linjakkuus ja toimeenpanokyky, joiden mukaista toimintatapaa myös Staralla noudatamme. Ne kuvaavat periaatteita, joidenka mukaiseen johtamistapaan esihenkilöt voivat omaa toimintaansa peilata.

Ne ohjaavat esihenkilöitä pohtimaan niitä asioita, joihin keskittyä omassa johtamisessaan. Johtamisen kulmakivet konkretisoituvat eri tavalla eri johtamistehtävissä organisaation kaikilla tasoilla. Voit tutustua johtamisen kulmakiviin tarkemmin alla. Näihin tutustutaan syvemmin vielä osana perehdytystäsi.

Esihenkilönä sinulla on tärkeä rooli huolehtia riittävästä keskustelusta työntekijöidesi kanssa. Tukenasi esihenkilöpolullasi on erilaisten työvälineiden lisäksi myös oma esihenkilösi sekä HR.

Johtamisen kulmakivet Helsingin kaupungilla

Näkemyksellisyys: Rakennan hyvän elämän edellytyksiä eettisesti ja kestävästi. Luon hyvää asiakaskokemusta edistämällä yhteistyötä läpi kaupunkiyhteisön. Ennakoin rohkeasti toimintaympäristön muutosta ja sen merkitystä asiakkaille. Luon työn merkityksellisyyttä asettamalla strategiaan liittyviä tavoitteita ja valmentamalla niiden            saavuttamista. Innostus: Olen innostunut johtamisesta palvelutehtävänä ja luon innostunutta ilmapiiriä ja työkulttuuria.
Edistän osallisuuden kokemuksia ja kykyä rohkeaan uudistumiseen.
Mahdollistan yhteisöohjautuvuuden ja kannustan luovuuteen. Olen läsnä arjessa ja edistän avointa vuorovaikutusta. Linjakkuus: Johdan ennakoivasti ja johdonmukaisesti.
Viestin aktiivisesti, läpinäkyvästi ja kerron odotukset selkeästi. Organisoin toiminnan tehokkaasti ja tuloksellisesti. Puutun havaitsemiini epäkohtiin heti. Toimeenpanokyky: Mahdollistan onnistumisen luottamalla ihmisiin ja jakamalla johtajuutta.
Ymmärrän asiakkaan kannalta tärkeimmät prosessit ja varmistan, että ne toteutetaan laadukkaasti.
Teen tarvittaessa nopeita päätöksiä, jotka perustuvat tietoon ja näkemykseen.
Arvioin saavutettuja tuloksia helsinkiläisten näkökulmasta.

Kuva: Veikko Somerpuro