Henkilöstövastuu

Starassa edistettiin moniosaamista ja sisäistä liikkuvuutta. Alkuvuoden haastava sää nosti työtapaturmien määrää edellisvuosiin verrattuna. Sairauspoissaoloissa palattiin koronavuosia edeltävälle tasolle.

Naispuolinen kesätyöntekijä työasussa nojailemassa keltaisen työmaakontin seinään.
Sylvia Merivirta kolmannetta kesää Staralla kesätöissä.

Starassa työskenteli vuoden 2022 lopussa 1 135 vakinaista työntekijää, kun edellisvuonna vastaava luku oli 1 173. Henkilöstön kokonaisluku määräaikaiset työntekijät mukaan lukien oli 1 244, josta naisia oli 22,7 prosenttia. Vakituisten työntekijöiden osuus työvoimasta oli 91,2 prosenttia.

Henkilöstön määrässä on ollut laskeva trendi Staran perustamisesta, vuodesta 2009 alkaen, sillä uutta henkilöstöä rekrytoidaan vain erityisin perustein. Keskimääräinen henkilöstömäärä laski 78 hengellä verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 48,1 vuotta.

Kesäkaudella Stara tarjosi töitä sadoille 15–21-vuotiaille työntekijöille ja kausityöntekijöille.

Henkilöstövertailu 2021–2022

Selite20212022
Henkilöstömäärä1 3541 244
Vakinaisten osuus (%)8891,2
Lähtövaihtuvuus (hlö)5481*
josta eläköityminen2431**
Naisia (%)22,322,7
Keski-ikä47,548,1
Sairaus- ja tapaturmia (%)4,21-***
*Sisältää kaikki palvelussuhteen päättymiset.
** Sisältää myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet (5 hlö).
*** Vuoden 2022 tietoa ei ole saatavilla Sarastia-järjestelmästä johtuen.

Henkilöstö ikäryhmittäin 31.12.2022

IkäLukumäärä%
alle 301088,7
30–341139,1
35–391129,0
40–441199,6
45–4915912,8
50–5418014,5
55–5925820,7
60–6418114,5
yli 65141,1
Yhteensä1 244100,0

Henkilöstön määrä kuukausittain 2022

KuukausiVakinaisetYhteensä
tammi1 1831 309
helmi1 1771 305
maalis1 1671 307
huhti 1 1391 279
touko 1 1491 441
kesä1 1581 535
heinä1 1581 499
elo1 1561 393
syys1 1501 353
loka1 153 1 294
marras1 1451 273
joulu1 1401 244

Sarastia-järjestelmän käyttöönotto vuonna 2022 toi puutteita henkilöstöraportointiin, eikä esimerkiksi sairauspoissaolotietoja saatu. Työterveyshuollosta myönnetyt sairauspoissaolopäivät nousivat vuodesta 2021 reilulla tuhannella 9 995:een, mikä on arvioilta kolmannes kaikista poissaolopäivistä. Sairauspoissaoloissa palattiin koronavuosia edeltävälle tasolle. Sairauspoissaolot johtuivat suurimmaksi osaksi tuki- ja liikuntaelinsairauksista.

Vuonna 2022 kaikkiaan 1 125 henkilöä Starasta käytti työterveyspalveluja ja heistä 948 kävi vastaanotolla. 60 prosenttia palveluja käyttäneistä käytti asioinnissaan myös etäpalveluja. Staran työterveyspalvelujen kokonaiskustannukset olivat 491 515 euroa. Työterveyden kustannukset laskivat korona-aikana systemaattisesti etenkin ennaltaehkäisevissä palveluissa. Edelleen kuitenkin lähes 50 prosenttia kustannuksista kohdistui ennaltaehkäisevään toimintaan.

Koronapandemian lisäksi työterveyshuollon kilpailutus ja sen aikaansaama työterveyden resurssipula heikensi työterveyshuollon palvelujen saatavuutta. Esihenkilöiden työpyyntöihin ja yhteydenottoihin pystyttiin tästä huolimatta vastaamaan kuten ennenkin.

Lakisääteisiä määräaikaisterveystarkastuksia, työhöntulotarkastuksia sekä työkyvyn tuki- ja seurantakäyntejä tehtiin vähemmän kuin ennen koronapandemiaa. Varsinaisten työkykypalvelujen eli 30 päivän sairauspoissaoloseurannan, osa-sairauslomalausuntojen, työterveysneuvottelujen, työkyvynarviointien ja työkyvyn seurannan piiriin kuului noin 21 prosenttia Staran työntekijöistä.

Avoin ja innostava toimintakulttuuri vahvuutena

Kehittämis- ja tuottavuusohjelma Ketoon liittyvät muutokset ja henkilöstösuunnitelmat puhuttivat vuonna 2022. Staran hoidosta poistuu isoja alueita lokakuuhun 2024 mennessä. Muutokset koskevat ennen kaikkea kaupunkitekniikan ylläpidon henkilöstöä. Ketään ei irtisanota, mutta henkilöstöltä edellytetään valmiutta kouluttautua uudelleen ja tarvittaessa siirtyä toisiin tehtäviin.

Työntekijöille on tarjottu esimerkiksi mahdollisuutta kouluttautua liikuntapaikanhoitajaksi kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle. Eläköityvien työntekijöiden tilalle ei suoraan rekrytoida uutta henkilöstöä. Vuosina 2023–2032 noin 450 Staran vakinaista työntekijää saavuttaa laskennallisen eläkeiän.

Muutokset näkyvät myös syksyllä 2022 toteutetun Kunta10-työhyvinvointikyselyn tuloksissa. Kokemukset työn mielekkyydestä, työyhteisön yhteistyökyvykkyydestä sekä johtamisesta ovat säilyneet hyvällä tasolla. Työstressin sekä syrjinnän kokemukset ovat sen sijaan lisääntyneet ja palautuminen työstä on heikentynyt. Myös työnantajan suosittelu on vähentynyt, mutta sama trendi on näkyvissä kunnissa yleisesti. Staralaiset kuitenkin kokevat työpaikan toimintakulttuurin edelleen avoimeksi, innostavaksi ja luottamusta rakentavaksi.

Starassa on panostettu viime vuosina valmentavaan johtamiseen, mutta kyselyn mukaan Stara on kaupungin keskiarvoa jäljessä johtamisen tasossa. Jotta muutoksen johtamisessa onnistuttaisiin paremmin, muun muassa kaupunkitekniikan ylläpidon vastaaville työnjohtajille tarjottiin muutostukea.

Vuonna 2022 osaamisen kehittämissuunnitelmassa tavoitteena oli esihenkilöiden osaamisen vahvistamisen lisäksi erityisesti moniosaamisen ja sisäisen liikkuvuuden tukeminen. Vuonna 2021 aloitettu resurssien yhteiskäytön ja moniosaajuuden projekti jatkui. Sen tavoite on tuottavuuden parantaminen henkilöstön osaamista ja monitaitoisuutta lisäämällä.

Vuonna 2022 valmisteltiin uudelleensijoitettavien henkilöiden kanssa käytäviä osaamiskartoituskeskusteluja, jotta työntekijöiden omat toiveet sekä osaaminen pystytään hyödyntämään muutoksessa.

Työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseksi intraan luotiin materiaalipankki, jotta työhyvinvointituokioiden ideat ja materiaalit ovat jatkossa helposti kaikkien saatavilla. Työ osaamisen kehittämiseksi jatkuu. Vuoden 2023 kehittämissuunnitelmassa on huomioitu työn tekemisen ja sen muotojen muutokset sekä tarve reagoida niihin nopeasti. Tavoitteena on, että osaamisesta keskustellaan Starassa niin, että osaamisen jakaminen helpottuu myös yli osastorajojen.

Vuonna 2022 pilotoitiin Kuntien eläkevakuutuksen ja Staran hanketta, jonka tavoitteena oli auttaa työkyvyttömyysuhan alaisia Staran työntekijöitä pysymään kiinni työelämässä. Pilottiin osallistui vain kaksi henkilöä, joten hanketta ei päätetty enää jatkaa vuonna 2023.

Ennakoiva ote työturvallisuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin tukena

Staran tapaturmataajuus kasvoi vuoteen 2021 verrattuna. Vuonna 2022 tapaturmataajuus oli 24,1. Erityisen paljon työtapaturmia kirjattiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä, jolloin sää- ja keliolosuhteet olivat poikkeuksellisen haastavat. Vuoden 2022 työtapaturmista selvästi yli puolet oli liukastumisia ja kaatumisia. Pitkän aikavälin tarkastelulla tapaturmatrendi on kuitenkin ollut laskeva.

Turvallisuuspoikkeamailmoituksia eli ilmoituksia läheltä piti -tilanteista, havaituista vaaratekijöistä ja uhkaavista tilanteista tehtiin aiempaa enemmän. Vuonna 2022 ilmoituksia tehtiin 322, mikä tarkoittaa noin viidenneksen lisäystä edellisen vuoden ilmoitusmäärään. Työtapaturmia ennaltaehkäisevien vaaratekijäilmoitusten osuus kasvoi edelleen.

Ilmoitusmääriä nosti vuoden aikana järjestetty turvallisuushavaintokilpailu, jossa palkittiin kolme parasta turvallisuuspoikkeamailmoituksien tekijää sekä kolme poikkeamailmoituksia laadukkaasti tutkinutta esihenkilöä. Ilmoitusten tekoa tuettiin koulutuksin ja päivitetyin tukimateriaalein.

Jo kolmatta vuotta peräkkäin kaikki Työsuojelupakkiin tehdyt työtapaturma- ja turvallisuuspoikkeamailmoitukset käsiteltiin ja toimenpiteistettiin. Käsittely on tärkeää, sillä näin voidaan ehkäistä työtapaturmien syntyä. Mitä laadukkaammin käsittely tehdään, sitä suuremmat sen vaikutukset ovat.

Turvallisuuskierroksia ja -tuokioita pidettiin 96,6 prosenttia tavoitetasosta.

Vuonna 2022 luotiin uusia ja päivitettiin vanhoja työturvallisuusohjeistuksia sekä turvallisuustuokiomateriaaleja. Osin päivitystyötä siivitti intra-uudistus. Kemikaaliturvallisuuden hallintaan julkaistiin uusi ohjeistus ja samalla koulutettiin Staran kemikaaliturvallisuuden hallinnan avainhenkilöstöä uusiin toimintamalleihin.

Kemikaaliturvallisuuteen tehtiin myös uutta tukimateriaalia. Vuonna 2023 Staralla on parempi ja tarkempi näkymä käytössä oleviin kemikaaleihin ja niiden käyttöturvallisuuteen.

Vuonna 2022 päivitettiin myös Staran päihdeohjeistus kaupungin päihde- ja riippuvuusohjelman mukaiseksi ja luotiin uusi toimintamalli ennakoivaan puhalluttamiseen. Starassa järjestettiin ensimmäinen sisäinen Hetipurku-koulutus, jossa koulutettiin yhdeksän uutta hetipurkajaa.

Vuoden aikana pyrittiin myös edistämään henkilöstön liikkumista ja ymmärrystä liikunnan merkityksestä työhyvinvoinnille. Taukoliikunnan tueksi luotiin turvallisuustuokiomateriaalia, tuotiin säännöllisesti esille henkilöstöliikunnan mahdollisuuksia, ja tehtiin työfysioterapeutin kanssa aikaisempaa enemmän yhteistyötä ergonomiaselvitysten myötä.

Lupiin ja pätevyyksiin laadittiin Stara-yhteisiä lupapohjia trukin ajoon, henkilöstönostimen käyttöön sekä taakan kiinnittämiseen asennuskäyttöiseen nosturiin.

Tapaturmataajuus 2018–2022

Taulukkoa voi vierittää sen alalaidan palkista, pitämällä vaihto- eli shift-nappulan pohjassa ja vierittämällä sivua hiiren rullalla, tai mobiililaitteella sormella sipaisten vasemmalta oikealle.

Selite20182019202020212022**
Työtunnit2 474 200 2 454 2542 457 0502 401 0122 490 609
Työtapaturmat (kpl)6955555460
Taajuus*27,922,422,422,524,1
*Tapaturmataajuus on laskettu vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneista työpaikkatapaturmista.
** Työtunnit on laskettu henkilötyövuosien perusteella.

Turvallisuustuokiot ja -kierrokset 2022

TavoiteToteuma% tavoitteesta
2 4302 34896,6

Henkilöstötoimikunta 31.12.2022

Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Sami Aherva, yksikönjohtaja
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja
Hannu Halkola, yksikönjohtaja
Ilpo Laitinen, hallintojohtaja
Antti Rautiainen, yksikönjohtaja
Tommi Majanen, henkilöstöpäällikkö
Janne Haatainen, turvallisuuspäällikkö/työsuojelupäällikkö
Jouni Kolunkulma, JHL
Jari Kyngäs, JYTY
Heikki Laristo, JUKO/KVTES
Tarja Silventoinen, JUKO
Jere Kahila, työsuojeluvaltuutettu
Leena Kuovi, työsuojeluvaltuutettu
Ari Nyholm, työsuojeluvaltuutettu
Päivi Seikkula, viestintäpäällikkö
Katri Laine, henkilöstöasiantuntija
Marja-Liisa Lystilä, palvelupäällikkö, Työterveys Helsinki
Minna Tammilehto, työterveyshoitaja, Työterveys Helsinki
Minna Maunu, sihteeri

Takaisin Staran vuosi 2022 -etusivulle >

Kuva: Otavamedia / Sami Heiskanen