Henkilöstövastuu

Sairauspoissaolojen määrä laski ja tapaturmataajuus pysyi edellisen kahden vuoden tasolla. Lähivuosina ostot Starasta vähenevät, ja tilauskannan muutos edellyttää henkilöstöltä valmiutta siirtyä toisiin tehtäviin.

Kaksi miestä keskustelevat vanhojen ikkunanraamien äärellä

Starassa työskenteli vuoden 2021 lopussa 1 173 vakinaista työntekijää, kun edellisvuonna vastaava luku oli 1 196. Henkilöstön kokonaisluku määräaikaiset työntekijät mukaan lukien oli 1 319, josta naisia oli 22,3 prosenttia. Vakituisten työntekijöiden osuus työvoimasta oli 88 prosenttia.

Henkilöstön määrässä on ollut laskeva trendi Staran perustamisesta, vuodesta 2009 alkaen, sillä uutta henkilöstöä rekrytoidaan vain erityisin perustein. Vuoden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 47,5 vuotta.

Kesäkaudella Stara tarjosi töitä sadoille nuorille 15–21-vuotiaille työntekijöille ja kausityöntekijöille. Lisäksi Stara teetti opinnäytetöitä, vastaanotti ammattitutkintoja ja oli mukana koulutuksellisissa yhteistyöfoorumeissa.

Sairauspoissaolojen kehitys jatkui Starassa hyvänä ja 2015 alkanut laskusuuntaus jatkui edelleen. Vuonna 2021 sairaus- ja tapaturmaprosentti oli 4,21. Lyhyiden poissaolojen määrä laski edelleen, mutta pitkittyneissä poissaoloissa oli lievää kasvua.

Työterveyden kokonaiskustannukset laskivat, mikä ei ole vain hyvä asia. Pandemia-ajan linjaukset ja toiminta vähensivät mahdollisuuksia ennaltaehkäisevään työhön. Vuonna 2021 ennaltaehkäisyyn kohdistui 55 prosenttia työterveyden kustannuksista, mikä on selvästi vähemmän kuin vuonna 2019. Tavoitteena on nostaa ennaltaehkäisevä toiminta vuonna 2022 pandemiaa edeltävälle tasolle.

Henkilöstövertailu 2020–2021

20202021
Henkilöstömäärä1 4191 354
Vakinaisten osuus (%)8488
Lähtövaihtuvuus (hlö)3854
    mistä eläköityminen16*24*
Naisia (%)22,222,3
Keski-ikä46,147,5
Sairaus- ja tapaturma (%)4,34,21

* Sisältää myös työkyvyttömyyseläkeläiset (3 hlö)

Henkilöstö ikäryhmittäin 31.12.2021

IkäLukumäärä%
–1960,4
19–2915511,4
30–3922016,2
40–4931923,6
50–5949636,6
60–6815811,7
Yhteensä1 354100

Henkilöstön määrä kuukausittain 2021

VakinaisetYhteensä
Tammi1 1961 335
Helmi1 1861 307
Maalis1 1941 330
Huhti1 1931 420
Touko1 1931 527
Kesä1 1961 670
Heinä1 1861 597
Elo1 1801 505
Syys1 1831 435
Loka1 1791 407
Marras1 1821 361
Joulu1 1731 319

Tavoitteena entistä monitaitoisempi henkilöstö

Toimintakertomusvuonna valmisteltiin henkilöstösuunnitelma vuosille 2022–2026 osana talouden ja toiminnan suunnittelua. Lisäksi tehtiin laajaa valmistelua kehittämis- ja tuottavuusohjelman henkilöstövaikutuksista. Toimintaympäristön muutokset vähentävät tulevina vuosina Staran henkilöstön tarvetta. Kaupunkiympäristön toimialan tilaukset Staralta vähenevät, eikä kaikille staralaisille riitä jatkossa töitä heidän nykyisissä tehtävissään. Ketään ei kuitenkaan irtisanota tuotannollisista ja taloudellisista syistä, mutta henkilöstöltä edellytetään valmiutta kehittää osaamistaan tai kouluttautua uudelleen ja tarvittaessa siirtyä toisiin tehtäviin.

Eläköityvien työntekijöiden tilalle ei automaattisesti rekrytoida uutta henkilöstöä. Vuonna 2021 keskimääräinen henkilöstömäärä Starassa oli 1 434. Vuosina 2022–2024 vakinaisista työntekijöistä 108 saavuttaa laskennallisen eläkeiän. Vuosina 2021–2031 kaikkiaan 415 vakinaista työntekijää saavuttaa laskennallisen eläkeiän.

Starassa on panostettu viime vuosina valmentavaan johtamiseen, ja valmentavan johtamisen kehittämistä jatkettiin myös vuonna 2021. Lisäksi laadittiin vuodelle 2022 osaamisen kehittämissuunnitelma, tavoitteena erityisesti moniosaamisen ja sisäisen liikkuvuuden tukeminen sekä esihenkilöiden osaamisen vahvistaminen onnistumisen johtamisessa. Resurssien yhteiskäyttö ja moniosaajuus Starassa -projektia valmisteltiin, ja se jatkuu vuonna 2022. Projektilla tähdätään tuottavuuden parantamiseen henkilöstön osaamista kehittämällä ja monitaitoisuutta lisäämällä.

Kesällä alkoi Kuntien eläkevakuutuksen ja Staran palveluntuottaja-apupilotti, jonka pyrkimyksenä on auttaa työkyvyttömyysuhan alaisia Staran työntekijöitä pysymään kiinni työelämässä Staran muutoksista huolimatta. Palvelua tarjotaan ennakoivasti niille kaupunkitekniikan ylläpidon työntekijöille, joiden työkyky on alentunut pitkäaikaisen sairauden tai vamman seurauksena. Henkilöt joita työkyvyttömyys uhkaa, pyritään tunnistamaan niin työterveyden hoitokontakteissa, henkilöstöyksikössä kuin esihenkilöiden toimesta. Myös työntekijä itse voi olla aloitteellinen, mikäli on huolissaan omasta työkyvystään pidemmällä tähtäimellä.

Syksyllä toteutettiin kaupunkitasoinen työhyvinvointia ja kaupungin uudistumista mittaava Fiilari-henkilöstökysely. Kyselyn vastausprosentti Starassa oli 50, kun se koko kaupungissa oli 64 prosenttia. Kouluarvosanoilla arvioituna Stara sai kokonaistuloksen 7,5, mikä vastaa kaupungin kokonaistulosta. Stara-tasoisesti tarkasteltuna vuosien 2018–2021 aikana hyvään suuntaan on kehittynyt niin työnantajan suosittelu, muutoksen näkeminen positiivisena kuin käytyjen onnistumiskeskustelujen määrä. Esimerkiksi vuonna 2018 Starassa onnistumiskeskusteluja käytiin henkilöstöstä 56 prosentin kanssa ja vuonna 2021 jo 88 prosentin kanssa.

Työtä turvallisemman työyhteisön puolesta

Staran tapaturmataajuus pysyi kahden edellisen vuoden tasolla. Tapaturmataajuus vuonna 2021 oli 22,5. Pitkän aikavälin tarkastelussa trendi on ollut laskeva. Turvallisuuskierroksia ja -tuokioita pidettiin yli tavoitetason. Toteuma oli 107 prosenttia. Turvallisuuspoikkeamailmoituksia tehtiin selvästi enemmän kuin aiemmin ja ilmoitukset tutkittiin ja toimenpiteistettiin kattavasti.

Turvallisuuspoikkeamailmoituksia eli ilmoituksia läheltä piti -tilanteista, havaituista vaaratekijöistä ja uhkaavista tilanteista tehtiin noin 48 prosenttia edellisvuotta enemmän. Osaltaan ilmoitusaktiivisuuteen vaikutti loppuvuonna järjestetty turvallisuuspoikkeamailmoittamiskilpailu, jossa palkittiin kolme parhaiten turvallisuuspoikkeamailmoituksia tehnyttä työntekijää sekä kolme poikkeamailmoituksia laadukkaasti tutkinutta esihenkilöä. Ilmoituksista 42 prosenttia oli havaintoja vaaratekijöistä, kun edellisenä vuonna vaaratekijöiden osuus oli 26 prosenttia.

Turvallisuuspoikkeamien käsittelyprosentti oli ensimmäistä kertaa Staran historiassa täysi sata. Vuonna 2020 ilmoituksista käsiteltiin 96 prosenttia. Myös kaikki työtapaturmat käsiteltiin. Turvallisuuspoikkeamien ja työtapaturmien tarkastelun avulla pyritään ennaltaehkäisemään vaaratilanteet ja onnettomuudet jatkossa.

Vuoden aikana päivitettiin ja tehtiin uutta materiaalia työyhteisöjen turvallisuustuokioissa käsiteltäväksi. Esihenkilöt kävivät tukimateriaalien avulla läpi tavallisimpien työtapaturmien syitä, turvallisuuspoikkeamista ilmoittamista ja turvallisia työskentelytapoja.

Loppuvuonna lanseerattu julistekampanja kertoi Staran nollatoleranssista epäasialliseen kohteluun ja häirintään ja muistutti tapauksista ilmoittamisen tärkeydestä. Vuoden 2020 Kunta10-kyselyn mukaan Starassa epäasiallista kohtelua tai häirintää koetaan verrattain vähän muuhun kaupunkiin nähden. Ongelmana kuitenkin on, että vain noin joka neljännessä kiusaamistapauksessa työntekijä tuo tilanteen työnantajan tietoon.

Kemikaaliturvallisuuteen liittyviä ohjeita päivitettiin. Uudet ohjeet tulivat voimaan alkuvuodesta 2022. Työpaikoilla valittiin 38 yhteistoimintavastaavaa ja heille varahenkilöt uudelle vuoden 2022 alusta alkaneelle kaksivuotiskaudelle. Uudet työsuojeluvastaavat valittiin seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Tapaturmataajuus 2017–2021

20172018201920202021
Työtunnit2 512 1592 474 5002 454 2542 457 0502 401 012
Tapaturmat kpl7969555554
Taajuus *312822,422,422,5

Tapaturmataajuus on laskettu vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneista työpaikkatapaturmista.

Turvallisuustuokiot ja -kierrokset 2021

TAVOITETOTEUMA% TAVOITTEESTA
2 4322 599107

Stara tarjosi työmahdollisuuksia ja työkorvausmenettelyä 

Stara teki yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa ja tarjosi töitä vangeille 17.5.–31.12. välisellä ajalla. Kerralla oli töissä yhdestä viiteen vankia. Heidän työtään johti niin sanottu kymppi eli työtä tekevä esihenkilö. Vuonna 2021 vangit tekivät töitä Helsingin kaupungille yhteensä 2 500 tuntia. Vangit työskentelivät muun muassa Vuosaarenhuipulla, tekivät risusavottaa Uutelassa ja vieraslajien torjuntaa eri puolilla kaupunkia.

Stara jatkoi yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian kanssa ala-ikäisten tekemien rikosten sovittelussa. Nuorten rikoksia sovitellaan Helsingissä järjestelmällisesti työkorvauksilla, sillä työkorvausten on todettu olevan hyvä keino ehkäistä tulevia rikoksia.

Vuonna 2021 kuusi nuorta sovitti kaupungille aiheuttamiaan vahinkoja työkorvauksella Starassa. Työkorvausjaksojen pituudet vaihtelivat yhdestä viiteen työpäivää. Starassa nuorelle nimettiin oma ohjaaja, joka neuvoi, valvoi ja kannusti nuorta työssä. Työkorvaukseen osallistuneet nuoret ovat muun muassa puhdistaneet töherrettyjä kiinteistöjä ja ajoneuvoja. Nuoret ovat olleet myös töissä puistoissa ja varastoissa, risusavotoissa, asentamassa jänissuojaverkkoja, kevyissä lumitöissä ja hoitamassa kotieläimiä Haltialassa. Saadun palautteen perusteella nuoret ovat yleisesti ottaen olleet erittäin tyytyväisiä työkorvausjärjestelyyn.

Yhteistyö sosiaali- ja terveystoimialan kanssa jatkui. Yhteistyön tavoitteena on löytää ja tarjota tarkoituksenmukaista ja työllistämistä edistäviä kuntouttavia työtehtäviä sekä sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa ja siten vaikuttaa pitkäaikaistyöttömyyteen ja sen aiheuttamiin ongelmiin kaupunki- ja yksilötasoilla. Vuonna 2021 avotyötoiminnan luonto- ja ympäristöryhmissä työskenteli Staralta saaduissa tehtävissä noin 70 henkilöä.

Henkilöstötoimikunnan varsinaiset jäsenet 31.12.2021

 • Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
 • Sami Aherva, yksikönjohtaja
 • Ville Alatyppö, yksikönjohtaja
 • Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja
 • Hannu Halkola, yksikönjohtaja
 • Ilpo Laitinen, yksikönjohtaja
 • Antti Rautiainen, yksikönjohtaja
 • Tommi Majanen, henkilöstöpäällikkö
 • Katri Laine, henkilöstöasiantuntija
 • Janne Haatainen, turvallisuuspäällikkö/työsuojelupäällikkö
 • Päivi Seikkula, viestintäpäällikkö
 • Marja-Liisa Lystilä, palvelupäällikkö / Työterveys Helsinki
 • Minna Tammilehto, työterveyshoitaja / Työterveys Helsinki
 • Jouni Kolunkulma, JHL
 • Jari Kyngäs, JYTY
 • Heikki Laristo, JUKO/KVTES
 • Tarja Silventoinen, JUKO
 • Jere Kahila, työsuojeluvaltuutettu
 • Leena Kuovi, työsuojeluvaltuutettu
 • Ari Nyholm, työsuojeluvaltuutettu
 • Minna Maunu, sihteeri

Kuva: Veikko Somerpuro