Johtaminen ja päätöksenteko

Stara on Helsingin kaupungin sisäinen palveluntuottaja. Se on toiminut 1.6.2017 alkaen keskushallinnon liikelaitoksena. Rakentamispalveluliikelaitosta johtaa toimitusjohtaja, jonka esimies on kansliapäällikkö.

Staran toimintaa ohjaa ja valvoo viisihenkinen johtokunta. Kaupunginhallitus valitsee johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Vuonna 2019 Staran johtokunnan puheenjohtajana jatkoi Jarmo Nieminen ja varapuheenjohtajana Tapio Klemetti.

Johtokunta kokoontui 11 kertaa. Päätöspykäliä oli 92. Johtokunta käytti kaksi kertaa otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin, käsitteli neljä hankintaoikaisuvaatimusta ja neljä oikaisuvaatimusta sekä päätti 32 hankinnasta.

Lokakuussa Staran johto ja johtokunta kokoontuivat Stara toimivan kaupungin tekijänä
-seminaariin. Tavoitteena oli luoda yhteistä ymmärrystä Staran toiminnasta ja kehittämisestä ja pohtia Staran roolia toimivan, turvallisen ja terveellisen kaupungin tekijänä ja Helsingin kaupungin tavoitteiden ja vastuullisuuden edistäjänä. Seminaarissa esiin nousseita asioita hyödynnettiin toiminnan suunnittelussa.

Staran johtokunta

Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Puheenjohtaja Jarmo Nieminen (Vihr.)Anna Laine (Vihr.)
Varapuheenjohtaja Tapio Klemetti (Kok.)Lea Saukkonen (Kok.)
​Jaana Alaja (SDP)Anita Hellman (SDP)
Erkki Nurmi (kaupunkiympäristön toimiala), Jaakko Stauffer, (kaupunkiympäristön toimiala) 6/2019 saakkaHannu Seppälä, (kaupunkiympäristön toimiala)
Mirja Heiskari (kaupunginkanslia)Mauno Kemppi (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala), Matti Koskinen (kaupunginkanslia) 8/2019 saakka

Prosessien ja mallien kehittämistä

Staran pääprosesseja ovat johtaminen, asiakkuuksien hallinta, ylläpito, rakentaminen, asiantuntijapalvelut, hankintatoimi ja tukipalvelut. Toiminnan kehittämiseksi tehtiin ulkoisia ja sisäisiä auditointeja. Rala-arvioinnissa saatiin 68 vahvuutta, 33 kehittämiskohdetta ja kolme lievää poikkeamaa. Stara sai jälleen Rala-sertifikaatin osoituksena laadukkaasta rakentamisesta. Toimintamallien kehittämistä jatkettiin prosessiryhmissä ja auditoinneissa saatujen tulosten pohjalta.

Ylläpidon ja rakentamisen prosesseissa laadittiin ja päivitettiin toimintamalleja urakan riskien dokumentoinnista tarjousvaiheessa ja aliurakoitsijoiden perehdyttämisestä. Rakentamisen prosessiryhmä seurasi aikataulujen toteutumista ja virheiden määriä. Logistiikka laati suunnitelman ensiapuvälineitä ja sammuttimia koskevien merkintöjen lisäämisestä työmaaparakkien ja konttien ulkoseinille. Suunnitelman toteutus on käynnissä. Hankintatoimen prosessiryhmä valmisteli kategoriapohjaista hankintastrategiaa käyttöönotettavaksi vuonna 2020. Johtamisen prosessissa päivitettiin vuosisuunnittelu- ja päätöksentekoprosessit.

Vuonna 2019 otettiin käyttöön uusi tuloskokouskäytäntöjen malli, joka sisältää sekä kokousaiheiden vuosikellon että kokousrakenteen kuvauksen jokaiseen työntekijään asti. Asiat käsitellään johdon, osastojen, tuotantoyksiköiden ja työyksiköiden tuloskokouksissa. Tavoitteena on varmistaa, että viestit tavoittavat kaikki staralaiset tasalaatuisesti ja asiat käsitellään entistä paremmin ennakoiden, ne toimenpiteistetään ja toteutumista seurataan. Kokonaisuutta jatkokehitetään tuloskokousten jäsenille vuoden 2019 lopulla tehdyn kyselyn perusteella.

Johto ja esihenkilöt kouluttautuivat

Johtamiskäytäntöjä ja johtoryhmätyöskentelyä kehitettiin johtoryhmävalmennuksella, joka jatkuu vuonna 2020.

Rakentamisen prosessiryhmän ja Amiedun yhteishankkeena toteutettiin tahtituotantokoulutus osalle esimiehiä. Koulutuksen tavoitteena oli kehittää Lean-ajattelun mukaista toimintaa ja tahtituotanto-osaamista.

Tahtituotannossa projekti jaetaan identtisiin kokonaisuuksiin, jotka tehdään peräkkäin. Kokonaisuuksien välillä ei ole viivettä. Tuotantonopeus on kaikissa sama. Kun työhön saadaan tasainen virtaus, voidaan projektia seurata tavanomaista paremmin sekä ennustaa kohteen kestoa. Työ nopeutuu ja hukan määrä pienenee. Tahtituotantoon kuuluu myös jatkuva parantaminen heti, kun muutostarvetta ilmenee. Näin poikkeamat eivät pääse vaikuttamaan koko projektiin. Tahtituotanto lisää hankkeessa toimivien yhteistyötä ja tehostaa viestintää.

Syksyllä 11 Staran asiantuntijaa ja työnjohtajaa osallistui Lean Six Sigma Green Belt -koulutukseen. Valmennukseen liittyi henkilökohtainen projektityö, jonka avulla oppeja sovellettiin käytäntöön. Jatkossa Green Belt -koulutuksen saaneet toimivat Lean Six Sigma -projektien vetäjinä Starassa. Elokuussa 2019 Staran johto osallistui kaksipäiväiseen Lean Champion -koulutukseen. Ko

Staran organisaatio 31.12.2019