Luottokumppani

Stara on Helsingin kaupungin oma palveluntuottaja, jonka suurin asiakas on kaupunkiympäristön toimiala. Vuosittain tehtävän asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaat arvostavat muun muassa Staran ammattitaitoista ja sitoutunutta työnjohtoa.

Myynti kaupunkiympäristön toimialalle oli vuonna 2019 yhteensä 234 miljoonaa euroa. Seuraavaksi suurimmat asiakkaat olivat kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä sosiaali- ja terveystoimiala. Toimialojen, keskushallinnon ja liikelaitosten lisäksi Staran palvelut ovat myös HSY:n käytettävissä.

Asiakkaat 1.1.–31.12.2019

Asiakas%1 000 €
Kaupunkiympäristön toimiala92,3234 154
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala1,53 851
Sosiaali- ja terveystoimiala1,33 371
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala0,71 892
Liikennelaitos (HKL)0,82 058
Muut Helsingin kaupunki0,41 109
Kaupunkikonsernin tytäryhteisöt0,92 236
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)0,3784
Muu myynti1,74 247
Yhteensä100253 701

Suosittelijoiden osuus Staran asiakkaissa kasvoi taas

Asiakastyytyväisyyttä tutkitaan vuosittain verkkokyselyllä ja haastatteluilla. Tulokset auttavat asiakkuudenhallinnan toimien kohdentamisessa.

Syksyllä 2019 tehty asiakastyytyväisyystutkimus kertoi, että Staran nettosuositteluindeksi (NSI) eli Staraa suosittelevien ja meihin kriittisesti suhtautuvien asiakkaiden suhdeluku oli kehittynyt yhä parempaan suuntaan ja oli nyt jo erinomaisella tasolla eli 43,7. Indeksin vaihteluväli on -100–100.

Staran nettosuositteluindeksi on noussut viime vuodet tasaisesti. Vuodesta 2018 nousua on 7,3 yksikköä. Viidessä vuodessa lukema oli noussut 23:sta lähes 44:ään. Nyt arvosanan 10 tai 9 antoi yli puolet vastanneista asiakkaista.

Hyviä arvioita keräsivät muun muassa ammattitaitoinen ja sitoutunut työnjohto, tarpeisiin vastaava kalusto, työn laatu ja jälki sekä ympäristöasioiden huomioiminen. Kehittämistä kyselyn mukaan on edelleen palvelualttiudessa, proaktiivisuudessa ja työn vaiheista tiedottamisessa.

Nettisuositteluindeksin kehitys

Asiakastyytyväisyystutkimukseen liittyi ostoista päättävien ja ostoihin vaikuttavien asiakkaiden syvähaastattelu. Haastatellut kokivat, että Stara on onnistunut yhtenäisen toimintamallin luomisessa, hinnoitteluperusteiden selkiyttämisessä ja ennakoinnin sekä reagoinnin kehittämisessä.

Esihenkilöille ja työntekijöille järjestettiin asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelun valmennuksia. Tilaisuuksiin osallistui vuoden 2019 aikana yli 200 staralaista.

Kaupunkilaisten Stara

Tunnettuuskyselyllä mitattiin Staran tunnettuutta ja mielikuvia Starasta sekä niiden kehittymistä helsinkiläisten keskuudessa. Taloustutkimuksella syyskuussa teetettyyn Internet-paneeliin vastasi 1 113 helsinkiläistä. Vastaava tutkimus on tehty vuosina 2013, 2014, 2016 ja 2017.

Tunnettuus oli hyvällä tasolla, lähes kaikki tunnistivat Staran jo spontaanisti. Kaupunkilaiset mielsivät Staran vahvasti omaksi helsinkiläiseksi toimijakseen. Vastaajien mielestä Stara tekee tärkeää työtä, joka lisää viihtyisyyttä ja turvallisuuden tunnetta.

Kiitettäviä ja erinomaisia arvosanoja Stara sai, kun toiminnassa näkyi ammattitaitoisuus, ahkeruus, ripeys ja hyvä palveluasenne. Kaupunkilaiset kokivat kohtaamiset Staran työntekijöiden kanssa hivenen aiempaa myönteisempinä. Kokonaisarvosanaksi Stara sai 8-.

Vuonna 2019 kaupunkiyhteisen palautejärjestelmän kautta Staralle tuli 507 asukaspalautetta. Palautteista myönteisiä tai neutraaleja oli 75,8 prosenttia. Näissä palautteissa kiitettiin muun muassa hyvin hoidetuista viheralueista ja asioiden nopeasta hoitamisesta palautteen jälkeen. Moitteita palautteista oli 139 kappaletta eli 24,2 prosenttia, ja moitteista 65 prosenttia liittyi liikennekäyttäytymiseen. Staran 550 C-kortillista autonkuljettajaa saavat vuodesta 2020 alkaen valmennusta asiakaspalveluun osana C-ammattipätevyyskoulutusta. Tavoitteena on aina, että yhtään negatiivista henkilöstön käyttäytymiseen liittyvää palautetta ei tulisi. 

Palvelustrategiset linjaukset työn alla

Kansliapäällikön nimeämä työryhmä valmisteli vuonna 2019 kaupungin teknisten palvelujen palvelustrategisia linjauksia. Ryhmän tehtävänä oli määritellä Helsingin teknisten palvelujen oma- ja ostotuotanto sekä tarvittavat muutokset teknisen toimen tilaaja–tuottajatoimintoihin sekä teknisen toimen palvelutuotantojen päällekkäisyyksiin kaupungin sisällä. Päällekkäisyydet koskevat ennen kaikkea Staran sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelujen omaa tuotantoa. Työryhmän loppuraportti valmistui marraskuussa, ja toimenpiteet jäivät odottamaan kaupungin johtoryhmän käsittelyä.  

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) antoi päätöksensä Helsingin kaupungille koskien kilpailuneutraliteettisäännösten toteutumista Staran toiminnassa. Päätöksen mukaan KKV ei toistaiseksi jatka mahdollisten kielteisten kilpailuvaikutusten käsittelyä huomioiden tehdyt toimenpiteet ja ilmoitettu markkinoilta vetäytyminen. Stara keskittyy palvelemaan kaupungin sisäisiä asiakkaita ja kehittämään palveluvalikoimaansa kaupungin tarpeiden mukaan.

Yhteistä kehittämistä

Stara pyrkii osaltaan minimoimaan katutöiden ja hoidon haittoja kehittämällä prosessia. Stara ja kaupunkiympäristön toimiala aloittivat vuonna 2019 uudenlaisen yhteistyön.
Haastatteluin selvitettiin, miten töitä voidaan sujuvoittaa hankkeiden läpimenoaikojen lyhentämiseksi. Tarkasteltavaan kokonaisuuteen kuuluivat toimivan kaupungin suunnittelu, rakennuttaminen, rakentaminen ja ylläpito. Lean-työpajan tulosten perusteella päädyttiin seitsemään alaprojektiin, jotka toteutetaan seuraavina vuosina omina hankkeinaan.

Syyskuussa Stara järjesti sidosryhmätapaamisen, tällä kertaa M/S Isosaarella. Kierroksella Helsingin edustan saaristoon vieraille esiteltiin merellisen Helsingin kehittämistä ja Staran merellisiä palveluja. Oppaana toimi johtokunnan puheenjohtaja Jarmo Nieminen, joka kertoi saarten historiasta ja Staran roolista Meri-Helsingissä. Meriteemaiset puheenvuorot käyttivät myös projektipäällikkö Minttu Perttula kaupunginkanslian elinkeino-osastolta sekä Itämerihaasteen koordinaattori Mari Joensuu ja projektisuunnittelija Anna Halonen. Tilaisuuteen osallistui noin sata asiakasta ja yhteistyökumppania.

Staran asiantuntijaäänen vahvistamiseksi valmistauduttiin avaamaan Staran uusi Luottokumppani-blogi tammikuussa 2020. Staran asiantuntijat kirjoittavat blogiin työstään toimivan Helsingin hyväksi.

Staran työt Helsingille 2019

Liikelaitos Stara tuottaa joustavasti ja luotettavasti kaikki kaupunkirakentamisen ja hoidon palvelut – isoista uudisrakennushankkeista pieniin korjaustöihin ja pitkäkestoisista viherhoitosopimuksista vaikka yhden puun kuntokartoituksiin. Näin tapahtui myös vuonna 2019. Lue esimerkkejä Staran töistä ja niiden volyymista.

Katuja ja kunnallistekniikkaa

Jätkäsaari
Kuninkaantammi
Honkasuo
Tullivuorentien eteläpuolinen kaava-alue
Fallkullan kiila
Tankovainio
Punakiventie
Kallvikinniementie
Maatullinpuisto
Koskelan sairaala-alue
Lauttasaarenmäki

Puisto- ja vihertyömaita

Hyväntoivonpuisto
Konepajanpuisto
Tankovainionpuisto
Kostinkallio
Siltalanpuisto
Munkinpuisto
Veneentekijänpuisto
Paloheinän lumetusjärjestelmä
Kalasatama
Kumtähdenkenttä
Sorsapuisto
Kontulan Kelkkapuisto
Lokkisaarenpuisto
Vanhanväylänpuisto
Vuosaaren liikuntapuisto

Kadut ja puistot

Rakennettu katuala 12,7 ha
Rakennettu katuvihreä 2,5 ha
Rakennettu puistoala 12 ha
Vesi- ja viemäriputkea 13 100 jm
Vastaanotetut lumikuormat 124 700 kpl
Staran lumikuormat 67 030 kpl
Hoidettavat katualueet 1 157 ha
Hoidettava katuvihreä 293 ha
Hoidettavat puistoalueet 914 ha
Ryhmäkasvien tuotanto 136 000 kpl
Monivuotisten kasvien hankinta 6 500 kpl

Asiantuntijapalvelut

Vuosaaren hakelämpölaitoksen pohjatutkimuksia
Hakaniemen alueen pohjatutkimuksia maalla ja merellä
Hernesaaren alueen pohjatutkimuksia maalla ja merellä
Työnjohtajankadun aluetutkimuksia
Pohjatutkimustyömaita 117 kpl
Kantavuusmittauskohteita 34 kpl
Koordinoituja maamassoja 700 000 tn
Asfalttitutkimuskohteita 228 kpl 

Kulttuurihistorialliset kohteet ja arvokiinteistöt

Hakaniemen kauppahalli
Suvilahden kaasukello
Kallion virastotalo
Auroran sairaala
Kaupungintalon ala-aula

Korjausrakentaminen

Myllypuron peruskoulu
Roihuvuoren palvelukeskus
Stadin ammattiopisto
Puistopolun peruskoulu
Päiväkoti Mustakivi
Arabian monitoimitalo
Helsingin kielilukio
Vanha Metropolia

Uudisrakentaminen

Vuosaaren tukikohta vaihe 2
Päiväkoti Lauttasaari
Leikkipuisto Lohikäärmeenpuisto

Korjaus- ja uudisrakentamisen töitä 4 336 kpl 

Luonnonmukaiset alueet

Luonnonhoitotyöt metsissä 279 ha
Vaarallisten ja huonokuntoisten puiden poisto, työkohteita 454 kpl
Peltokasvien viljelypinta-ala 360 ha
Niittyjen hoito 80 ha
Opastetauluja, viittoja ja muita rakenteita 79 kpl
Aitoja ja kaiteita 1 113 jm
Portaita 127 m
Kivituhkapolkuja kunnostettu 2 300 m
Pitkospuita korjattu 297 m
Jätettä saaristosta 215 tn
Villikaneja pyydystetty 300 kpl
Karitsoja syntynyt 78 kpl 

Tuotteita ja tarvikkeita

Käsisaippuaa toimitettu 35 000 l
WC-paperia toimitettu 570 000 rl
Suojakäsineitä toimitettu 8 600 000 kpl
Kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä toimitettu 4 100 000 arkkia
Kopiopaperia toimitettu 43 000 000 arkkia