Päätöksenteko

Stara on Helsingin kaupungin sisäinen palveluntuottaja. Rakentamispalvelu-liikelaitosta johtaa toimitusjohtaja. Stara kuuluu kaupungin organisaatiossa keskushallintoon, jota johtaa kansliapäällikkö. Staran toimintaa ohjaa ja valvoo viisihenkinen johtokunta.

Staran säiliöauto pesemässä Helsingin kauppatoria.

Kaupunginhallitus valitsee johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Vuonna 2020 Staran johtokunnan puheenjohtajana jatkoi Jarmo Nieminen ja varapuheenjohtajana Tapio Klemetti. Johtokunta kokoontui 11 kertaa. Päätösasiat johtokunnalle esitteli toimitusjohtaja. Päätöspykäliä oli 105. Johtokunta käsitteli kaksi hankintaoikaisuvaatimusta ja kahdeksan oikaisuvaatimusta sekä päätti 38 hankinnasta.

Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Puheenjohtaja Jarmo Nieminen (Vihr.)Anna Laine (Vihr.)
Varapuheenjohtaja Tapio Klemetti (Kok.)Lea Saukkonen (Kok.)
​Jaana Alaja (SDP)Anita Hellman (SDP)
Erkki Nurmi (kaupunkiympäristön toimiala)Hannu Seppälä (kaupunkiympäristön toimiala)
Mirja Heiskari (kaupunginkanslia)Mauno Kemppi (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala)

Vuonna 2020 etenivät päätöksentekoon palvelustrategiset linjaukset

Kaupunginhallitus hyväksyi 16.11.2020 kaupunginkanslian esityksen teknisten palvelujen palvelustrategisiksi linjauksiksi ja tavoitetilaksi vuonna 2024. Kaupunginhallitus linjasi, että infrarakentamisen suuria hankkeita hankitaan kilpailutuksen kautta nykyistä enemmän ja pienempiä hankkeita keskitetään Staralle. Tavoitetilassa vuonna 2024 Staran tuotannon osuus kaupungin infrarakentamisen kokonaisuudesta on noin 20 prosenttia.

Linjauksen mukaan katujen ja puistojen ylläpidossa kilpailuttamisen osuutta lisätään niin, että tavoitetilassa Staran tuotannon osuus kaupungin yleisten alueiden ylläpidon kokonaispinta-alasta on 50 prosenttia.

Korjausrakentamisessa pieniä hankkeita keskitetään Staralle niin, että Staran osuus ostojen kokonaisuudesta on noin 20 prosenttia.

Staran toimintaa tullaan entistä enemmän kohdentamaan vaikeasti kilpailutettaviin, kiireellisiin ja tilaajalle ennakoimattomia riskejä sisältäviin kohteisiin, sekä erityisosaamista vaativiin kohteisiin, joissa kaupungin oman tuotannon edut ovat vahvimmillaan.

Esitystä pohjustivat vuosina 2018–2020 tehdyt kaupungin poikkihallinnollisten työryhmien selvitykset ja konsulttiyhtiö Valorin raportti.

Linjausten toteuttamiseksi ja tavoitetilan saavuttamiseksi Stara aloitti kehittämis- ja tuottavuusohjelman valmistelun.

Staran organisaatio (31.12.2020)