Talous ja tavoitteet

Staran toinen kokonainen toimintavuosi liikelaitoksena sujui taloudellisesti hyvin. Liikevaihto kasvoi, ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Logistiikkakeskus toimi ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden osana Staraa ja toi mukanaan uutta liikevaihtoa ja asiakkuuksia.

Staran liikevaihto vuonna 2019 oli 250,2 miljoonaa euroa, jonka lisäksi liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 3,5 miljoonaa. Liikeylijäämää kertyi 7,7 miljoonaa euroa, ja tilikauden ylijäämäksi muodostui 5,7 miljoonaa. Koko vuoden tuotot kasvoivat 17,6 miljoonaa euroa eli 7,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tilikauden ylijäämä oli 0,4 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Käyttökateprosentti oli 4,3 ja liikeylijäämä liikevaihdosta 3,1 prosenttia. Kannattavuus oli edellisvuoden tasolla.

Peruspääoman suuruus oli 24,3 miljoonaa euroa, josta maksettiin tuottoa kaupungille 1,944 miljoonaa. Investointeihin Stara käytti 1,9 miljoonaa euroa eli 0,8 prosenttia liikevaihdosta.

Lisääntyneen liikevaihdon myötä kasvoivat myös kulut. Palvelujen ostot kasvoivat eniten rakennustekniikassa. Työnjohdon saatavuudessa oli haasteita, mikä lisäsi osaltaan ulkopuolisten palvelujen ostoa.

Staran tuottavuus kehittyi positiivisesti. Tuottavuuden mittarina käytetty tuottavuusmatriisi koostui kolmesta eri indeksistä, jotka laskettiin Staran menoista per asukas, asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksesta ja sairauspoissaoloprosentista. Vuoden 2019 indeksi oli 111, kun vertailuvuoden 2016 indeksi oli 100. Aikaisemmin tuottavuuden mittarina käytettiin jalostusarvo per henkilö -mittausta, joka sekin parani vuoteen 2016 nähden.Vuoden 2019 aikana kehitettiin uusi toiminnan tuottavuutta kuvaava mittari, joka on esitetty vuoden 2020 talousarviossa. Mittarissa on kultakin tuotanto-osastolta keskeisiä yksikkökustannuksia, joista on laskettu osaston tuottavuusindeksi. Osastojen tuottavuusindeksien pohjalta muodostetaan Stara-tasoinen indeksi. Mittari sisältää kunkin palvelun kustannukset hoidettavaa, ylläpidettävää tai rakennettavaa yksikköä kohti.

Tuloslaskelma 2015–2019 (tuhatta euroa)

20152016 2017 *20182019
Liikevaihto105 458102 61790 560232 108250 162
Maksutuotot393452278565558
Tuet ja avustukset614259210582
Vuokratuotot4 4064 5473 5772 9202 664
Muut toimintatuotot5625381 092443235
Valmistus omaan käyttöön96 16499 034117 19300
Tuotot yhteensä207 044207 613212 793236 141253 701
      
Henkilöstökulut75 75774 43767 87171 17073 140
Palvelut85 54385 62599 879116 756124 150
Aineet ja tarvikkeet26 81928 00128 52326 34633 057
Muut kulut10 03510 64910 45111 21312 567
Kulut yhteensä198 154198 713206 724225 484242 915
      
Toimintakate8 8908 9006 06910 65710 786
Poistot3 9923 7053 6653 3213 086
Liikeylijäämä/alijäämä4 8995 1952 4057 3367 700
Rahoituskulut001 1371 9521 954
Tilikauden ylijäämä/alijäämä4 8995 1951 2685 3845 746

* koko vuosi yhteensä, virastokuukaudet 1–5 ja liikelaitoskuukaudet 6–12.

Osastojen tuotot (tuhatta euroa)

2019HAORATKTYKTRLOGYHOStara
 9388 74572 42171 91813 2677 258253 701
2018HAORATKTYKTRLOGYHOStara
 2878 96367 26974 0159 3396 526236 141

Muut tavoitteet vuodelle 2019

Taloustavoitteiden lisäksi Staralle asetetaan niin sanottuja toiminnallisia tavoitteita, joista 60 % perustui kaupunkistrategiaan ja 40 % määriteltiin Starassa. Tavoitteet liittyivät muun muassa asiakaskokemukseen, digitalisaatioon, toimiviin prosesseihin ja hyvään johtamiseen. 

Sitovat toiminnan tavoitteet

EKOLOGISESTI KESTÄVÄ KEHITYSTOTEUMA
Energiansäästötavoite 4 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.Tavoite ei toteutunut. Staran seurannassa olevien kohteiden energiankulutus aleni keskimäärin 2,1 % vuonna 2019.
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA OSALLISUUS 
Asiakaskyselyyn perustuva netto-suositteluindeksin (NSI) arvo > 30 (vaihteluväli -100–100).Tavoite toteutui. Nettosuositteluindeksi oli 43,7.
HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA JOHTAMINEN 
Tapaturmataajuus laskee kolmen edellisen vuoden keskiarvosta 5 %.Tavoite toteutui. Tapaturmataajuus laski kolmen edellisen vuoden keskiarvosta 24,4 %. Tapaturmataajuus oli 22,4.
TOIMINNAN TUOTTAVUUS 
Kiinteät kustannukset toteutuvat edellistä vuotta pienempinä.Tavoite ei toteutunut. Vuoden 2019 kiinteät kustannukset olivat 18,5 miljoonaa euroa (16,2 miljoonaa euroa vuonna 2018). Liikevaihtoon suhteutettuna kiinteiden kustannusten osuus oli 7,3 % liikevaihdosta (6,9 % vuonna 2018).

Muut toiminnalliset tavoitteet

TAVOITETOTEUMA
Vuoden 2019 aikana kehitetään toiminnan tuottavuutta kuvaavia mittareita esimerkiksi keskeisiä toimintoja kuvaavia yksikkökustannuksia.Kehitettiin uusi tuottavuusmittari, joka on esitetty vuoden 2020 talousarviossa. Mittari perustuu tuotanto-osastojen yksikkökustannuksiin.
Staran hankintapäätöksistä 90 % sisältää ympäristökriteerejä.Tavoite ei täysin toteutunut, kun lukumäärällisesti 76 % hankinnoista sisälsi ympäristökriteerejä. Euromääräisesti hankintojen arvosta laskettuna päästiin kuitenkin lähelle, sillä 89,6 %:ssa oli ympäristökriteerejä.
Staran dieselkäyttöisistä hyötyajoneuvoista 70 % on siirtynyt käyttämään uusiutuvaa diesel-biopolttoainetta.Tavoite ei toteutunut. 13,8 % Staran käyttämästä dieselpolttoaineesta oli uusiutuvaa dieseliä.