Talous ja tavoitteet

Liikevaihto pysyi likimain vuoden 2021 tasolla. Jatkoimme tuotannon sopeuttamista kehittämis- ja tuottavuusohjelma Keton avulla. Stara saavutti pääosin kustannussäästötavoitteensa.

Takaa päin kuvattuna nainen ja mies katsomassa talouslukuja läppäriltä.

Staran liikevaihto pysyi likimain vuoden 2021 tasolla. Liikevaihto laski eniten kaupunkitekniikan rakentamisessa ja nousi kaupunkitekniikan ylläpidossa. Rakentamiskustannukset kasvoivat edelleen. Stara saavutti pääosin kustannussäästötavoitteensa, ja tappio jäi lopulta ennakoitua pienemmäksi.

Staran liikevaihto vuonna 2022 oli 228,2 miljoonaa euroa, minkä lisäksi liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 5,9 miljoonaa euroa. Liikealijäämää kertyi 0,6 miljoonaa euroa, ja tilikauden alijäämäksi muodostui -2,4 miljoonaa euroa. Tilikauden alijäämä oli 1,2 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi.

Tuotot pysyivät edellisen vuoden tasolla 234 miljoonassa eurossa. Käyttökateprosentti oli 1,2 ja liikealijäämä -0,3 prosenttia. Kannattavuus oli hieman edellisvuotta heikompi.

Kulut kasvoivat noin 1,5 miljoonaa euroa. Rakennuskustannusten kokonaisindeksin vuosimuutos oli Tilastokeskuksen mukaan 7,3 prosenttia, mihin nähden kulut nousivat maltillisesti. Henkilöstökulut laskivat 1,9 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot kasvoivat noin 5 miljoonaa euroa. Aine- ja tarvikeostot vähenivät noin 1,3 miljoonaa euroa.

Stara käytti investointeihin 5 miljoonaa euroa eli 2,2 prosenttia liikevaihdosta.

Peruspääoma oli 24,3 miljoonaa euroa, josta maksettiin suunnitelman mukaisesti tuottoa kaupungille 1,944 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristön investointimäärärahalla tehtyjen töiden määrä väheni lähes 20 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Lukumääräisesti rakennuskohteita oli hiukan edellisvuotta enemmän, mutta erityisesti suuria rakennushankkeita oli vähemmän. Hakaniemen kauppahallin työt jatkuivat.

Vuoden alun ja lopun runsaat lumisateet toivat lisää töitä ja tuloja. Logistiikka-osaston myynti pieneni edellisvuodesta: koronatoimituksien tarve väheni vuoteen 2021 verrattuna. Logistiikan ja kaupunkitekniikan ylläpidon tekemien koronatöiden ja toimitusten arvo oli kuitenkin edelleen lähes 3 miljoonaa euroa.

Säästötavoitteet saavutettiin pääosin

Kehittämis- ja tuottavuusohjelma Keton tavoitteiden toteutumista seurataan ennusteiden yhteydessä erikseen kaupunkitason ohjausryhmässä ja Staran johtokunnassa. Kaikkiaan ohjelmalla tavoitellaan 20,5 miljoonan euron säästöjä vuoteen 2024 mennessä. Stara saavutti pääosin vuodelle 2022 määritellyt kustannussäästötavoitteet.

Asiakastyytyväisyyden taso saavutettiin, kun asiakastyytyväisyyttä mittaava nettosuositteluindeksi oli 53,5. Henkilöstön suositteluindeksi jäi sen sijaan tavoitetasosta.
Staran henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 1 135 vakinaista ja 109 määräaikaista eli yhteensä 1 244 henkilöä. Keskimääräinen henkilöstömäärä laski 78 hengellä verrattuna edelliseen vuoteen. Tavoite ylitettiin selvästi, sillä vuodelle 2022 oli asetettu tavoitteeksi henkilöstömäärän lasku 12 hengellä.

Liikevaihto henkilöä kohti nousi edellisvuodesta. Vastaavasti kulut henkilöä kohti kasvoivat johtuen henkilöstömäärän laskusta. Kehittämis- ja tuottavuusohjelmassa tavoitteena on prosesseja tehostamalla pienentää myös henkilöstön lukumäärään sidottuja kustannuksia.

Hankintojen kehittämisessä on miljoonien eurojen säästöpotentiaali. Vuonna 2022 rakennustekniikan minikilpailutuksilla saavutettiin yli 800 000 euron säästöt.
Staralla on edessä isoja toimitilamuutoksia, kun ylläpidettävät alueet pienevät. Tavoitteena ovat nykyistä huomattavasti kustannustehokkaammat toimitilaratkaisut.


Tuloslaskelma 2018–2022 (tuhatta euroa)

Taulukkoa voi vierittää sen alalaidan palkista, pitämällä vaihto- eli shift-nappulan pohjassa ja vierittämällä sivua hiiren rullalla, tai mobiililaitteella sormella sipaisten vasemmalta oikealle.

Tiliryhmä20182019202020212022
Liikevaihto232 108250 162266 993228 885228 236
Maksutuotot5655581 2821 5031 374
Tuet ja avustukset1058256264282
Vuokratuotot2 9202 6642 5002 7413 168
Muut toimintatuotot4432354487111 001
Tuotot yhteensä236 141253 701271 279234 135234 061
Henkilöstökulut71 17073 14072 81572 69370 837
Palvelut116 756124 150131 213111 398116 369
Aineet ja tarvikkeet26 34633 05734 38732 76731 447
Muut kulut11 21312 56713 38913 07812 748
Kulut yhteensä225 484242 915251 804229 936231 401
Toimintakate10 65710 78619 4754 2002 660
Poistot3 3213 0863 0663 410 3 326
Liikeylijäämä/alijäämä7 3367 70016 409790-666
Rahoitustuotot ja -kulut1 9521 9541 9571 9501 739
Tilikauden ylijäämä/alijäämä5 3845 74614 452-1 161-2 405

Osastojen tuotot (tuhatta euroa)

Taulukkoja voi vierittää niiden alalaidan palkista, pitämällä vaihto- eli shift-nappulan pohjassa ja vierittämällä sivua hiiren rullalla, tai mobiililaitteella sormella sipaisten vasemmalta oikealle.

2022HAORATKTYKTRLOGYHOStara
Tuotto14670 03180 23059 94416 1457 565234 061
2021HAORATKTYKTRLOGYHOStara
Tuotto20667 36876 71965 07117 3507 421234 135


Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

TavoiteToteuma
Asiakaskyselyyn perustuvan netto-suositteluindeksin (NSI) arvo on > 30 (vaihteluväli -100–100)Tavoite toteutui. Nettosuositteluindeksi oli 53,5.
Tapaturmataajuus laskee neljän edellisen vuoden keskiarvosta 5 prosenttia.Tavoite ei toteutunut. Vuonna 2022 tapaturmataajuus oli 23,7. Taajuus laski 0,4 prosenttia edellisen neljän vuoden tapaturmataajuuden keskiarvoon nähden. Tavoitteen toteutuminen olisi edellyttänyt vuoden 2022 taajuudeksi lukemaa 22,6.
Uusiutuvan dieselin osuus kokonaisdieselin käytöstä vuonna 2022 on vähintään 43 prosenttia.Tavoite ei toteutunut. Staran uusiutuvan dieselin käytön osuus oli 26,8 prosenttia.


Muut toiminnan tavoitteet

TavoiteToteuma
Täyssähköautojen osuus on 28–30 % henkilöautokannasta.Tavoite ei toteutunut. Täyssähköisten henkilöautojen osuus oli 20,6 prosenttia. Staran hallinnoimien henkilöautojen määrä oli Traficomin rekisterin mukaan 422 autoa, joista 87 oli täyssähköisiä.
Jätehallintaa kehitetään siten, että Staran yksiköt saavat tarkempia raportteja jätetoimijoilta eri jätejakeista (tonnit, eurot).Tavoite toteutui. ZeroWaste-järjestelmä otettiin käyttöön marraskuussa. Jäteraportoinnin nykytilasta ja kehittämisvaihtoehdoista valmistui selvitys.
Tukikohtien latausvalmiuden parantaminen siten, että vähintään kahdessa tukikohdassa on kuudelle sähköajoneuvolle yhtäaikainen latauspaikka.Tavoite toteutui. Latauspaikkoja on Pallokujalla neljä ja Talttakujalla kaksi.

Strategia ja visio päivitettiin

Stara päivitti strategiansa vuosille 2022–2025. Uuden strategian teemaksi nousi Rohkeasti uutta kohti. Missio säilyi ennallaan, Pidetään stadista huolta, ja visio tiivistyi muotoon Stara on haluttu, ketterä ja kilpailukykyinen luottokumppani.

Päivitetty visio tuo esille Staran tarpeen sopeutua uuteen rooliinsa kaupungin ketteränä ja kilpailukykyisenä luottokumppanina. Menestystekijöinä ilmastonmuutoksen torjunta ja hiilineutraalius nousevat aiempaa enemmän esille. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja uusien pätevyyksien hankkiminen ovat keskeinen osa Staran tulevaa menestymistä.

Strategiapäivityksessä tarkasteltiin Staran nykytilaa, toimintaympäristöä sekä tulevaisuuden muutoksia. Strategian tärkeiden linjausten tueksi osallistettiin laajasti henkilöstöä järjestämällä työpajoja, kyselyjä ja infotilaisuuksia.

Stara uusi Rala-sertifikaatin

Starassa on käytössä Rala-sertifiointijärjestelmä toiminnan laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Ralan edustajat arvioivat toukokuussa erityisesti Staran taloutta, kehittämistä ja riskienhallintaa. Stara uusi Rala-sertifikaattinsa elokuussa.

Rala-arvioinnissa tunnistettiin 55 vahvuutta. Arvioinnin mukaan Stara on muun muassa vienyt strategista kehittämistä vahvasti eteenpäin, ja yhteistoiminta tilaajan ja sidosryhmien kanssa antaa Staralle hyvät lähtökohdat tulevien muutosten hallintaan. Staran toiminnan vahvuudeksi arvioitiin myös urakoiden ja hankkeiden kokenut ja osaava henkilöstö. Kehityskohteita löytyi 14.

Oman toiminnan kehittäminen jatkui Staran tuotannossa ja prosessiryhmissä Ralan yhteenvetoraportin, sisäisten auditointien ja johdon katselmuksen pohjalta. Prosessipäälliköt kokoontuivat vuonna 2022 viisi kertaa koordinoimaan prosessityötä.

Kehittämis- ja tuottavuusohjelmalla sopeutetaan ja tehostetaan tuotantoa

Staran tärkein kehittämishanke on kehittämis- ja tuottavuusohjelma Keto. Se toteutetaan vuosina 2022–2024. Kehittämis- ja tuottavuusohjelmassa tavoitteena on toiminnan sopeuttaminen asiakastarpeisiin, asiakkaalle tuotetun lisäarvon lisääminen, kustannustehokkuuden parantaminen, toiminnan ketteryyden parantaminen ja osaamisen ja monitaitoisuuden lisääminen.

Digitaalisten työkalujen käyttöönotoilla tavoitellaan erityisesti tuottavuuden kasvua. Digitaalisten tuotannonohjausjärjestelmien käyttöönotot jatkuivat kaupunkitekniikan ylläpidon, ympäristönhoidon, rakennustekniikan ja kaupunkitekniikan rakentamisen osastoilla.

Rakennustekniikan osastolla projektinhallintaa tehostavan Profio-järjestelmän käyttö alkoi vuoden lopulla. Kaupunkitekniikan rakentamisessa järjestelmä otetaan käyttöön vaiheistetusti vuonna 2023. Telemetrialaitteita on asennettu laajalti kaupunkitekniikan ylläpidon ja ympäristönhoidon kalustoon. Mobiilityönohjauksen käyttöönotto ja koulutukset jatkuivat.

Uusien järjestelmien myötä vanhoista järjestelmistä luovutaan hallitusti. Syksyllä 2022 alkoi muutosprojekti, jossa vanhojen järjestelmien toiminnallisuudet siirretään uusiin tai korvaaviin järjestelmiin. Muutos kestää noin 1,5 vuotta.

Talvikunnossapidon ja logistiikan töihin etsittiin innovatiivisia ratkaisuja Forum Viriumin, Staran ja Metropolia ammattikorkeakoulun marraskuussa järjestämässä Digital Twins -hackathonissa. Kilpailutiimit mallinsivat innovaatiokilpailussa aiemman lumitilanteen datalla vaihtoehtoisia työsuunnitelmia ja kansalaisratkaisuja. Staran ja Forum Viriumin haasteet voittivat Mobility Gang ja NFleet & CityHermes.

Takaisin Staran vuosi 2022 -etusivulle >

Kuva: Otavamedia / Sami Heiskanen