Talous ja tavoitteet

Mennyt vuosi oli Staralle taloudellisesti haasteellinen. Rakentamisen volyymi pieneni ja Staran liikevaihto laski. Kannattavuushaastetta lisäsi rakennuskustannusten voimakas nousu. Ylläpidon ja ympäristönhoidon vuosi toteutui jopa suunniteltua paremmin.

Staralainen katsoo telemetriatietoja tabletilta.
Miia Backström käyttää sähköistä mobiiliraportointia työssään. Koneisiin ja kalustoon asennetaan GSGroupin telemetrialaitteet, joka mahdollistaa läpinäkyvämmän, laadukkaamman ja tehokkaamman tuotannon, koska laitteet ovat automaattisia ja koneisiin integroituja.

Staran liikevaihto vuonna 2021 oli 228,9 miljoonaa euroa, minkä lisäksi liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 5,3 miljoonaa euroa. Tuotot laskivat 37,1 miljoonaa euroa eli 13,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikeylijäämä oli 0,8 miljoonaa euroa eli 0,3 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden alijäämäksi muodostui -1,2 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos oli 15,6 miljoonaa euroa edellisvuotta heikompi. Palvelujen ostot ja materiaalihankinnat vähenivät noin 22 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Toimintakatetta kertyi 4,2 miljoonaan euroa eli 1,8 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus oli edellisvuotta alemmalla tasolla.

Peruspääoman suuruus oli 24,3 miljoonaa euroa, josta maksettiin suunnitelman mukaisesti tuottoa kaupungille 1,944 miljoonaa euroa.

Korjaus- ja uudisrakentamiskohteiden lukumäärä lisääntyi noin kahdeksalla prosentilla, mutta kaupunkiympäristön toimialalle tehtävien investointihankkeiden myyntituotot putosivat edellisvuodesta lähes 50 miljoonaa euroa, mikä painoi rakennustekniikan ja kaupunkitekniikan rakentamisen osastojen tuloksia.

Kaupunkitekniikan ylläpidossa vuosi oli taloudellisesti edellistä parempi. Runsasluminen kevättalvi 2021 toi lisätöitä ja aiheutti lisäkuluja mutta toi myös lisätuottoja.

Koronapandemian positiiviset taloudelliset vaikutukset näkyivät kaupunkitekniikan ylläpidon ja logistiikan osastoilla. Ylläpito toimitti muun muassa rakenteita koronatestausasemille ja logistiikan koronatoimitukset kaupungille jatkuivat vilkkaina. Lisäksi logistiikka tuki sosiaali- ja terveystoimialan koronavarautumista. Logistiikan ja kaupunkitekniikan ylläpidon koronatöiden ja -toimitusten arvo oli noin viisi miljoonaa euroa.

Staran tuotanto jatkui häiriöttä koronasta huolimatta, eikä pandemiasta aiheutunut merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia lisääntyneiden ylitöiden tai sairauspoissaolojen vuoksi.

Vuonna 2021 Stara käytti investointeihin 1,6 miljoonaa euroa eli 0,7 prosenttia liikevaihdosta.

Vuoden lopussa Starassa oli 1 319 työntekijää.

Tuloslaskelma 2017–2021 (tuhatta euroa)

2017 *2018201920202021
Liikevaihto*90 560232 108250 162266 993228 885
Maksutuotot2785655581 2821 503
Tuet ja avustukset921058256264
Vuokratuotot3 5772 9202 6642 5002 741
Muut toimintatuotot1 092443235448711
Valmistus omaan käyttöön117 1930000
Tuotot yhteensä212 793236 141253 701271 279234 135
      
Henkilöstökulut67 87171 17073 14072 81572 693
Palvelut99 879116 756124 150131 213111 398
Aineet ja tarvikkeet28 52326 34633 05734 38732 767
Muut kulut10 45111 21312 56713 38913 078
Kulut yhteensä206 724225 484242 915251 804229 936
      
Toimintakate6 06910 65710 78619 4754 200
Poistot3 6653 3213 0863 0663 410
Liikeylijäämä/alijäämä2 4057 3367 70016 409790
Rahoituskulut1 1371 9521 9541 9571 950
Tilikauden ylijäämä/alijäämä1 2685 3845 74614 452-1 161

*Liikelaitos 6.2017–2020, v. 2016–5.2017 saakka myyntituotot

Osastojen tuotot (tuhatta euroa) 

2021HAORATKTYKTRLOGYHOStara
 20667 36876 71965 07117 3507 421234 135
2020HAORATKTYKTRLOGYHOStara
 9092 69265 90486 60618 5637 423271 279

Muut tavoitteet vuodelle 2021

Taloustavoitteiden lisäksi Staralle asetetaan niin sanottuja toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2021 muut tavoitteet liittyivät muun muassa energiatehokkuuteen, asiakastyytyväisyyteen sekä ympäristöä koskeviin tavoitteisiin.

Sitovat tavoitteet

TAVOITETOTEUMA
Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee. Energiansäästötavoite on 6 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.Tavoite toteutui. Toimitilojen energiatehokkuuden kehittymistä mittaava 6 % kokonaisenergiansäästötavoite sähkössä ja normitetussa kaukolämmössä verrattuna vuoden 2015 energiankulutukseen saavutettiin tuloksella -21 %.
Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40). Asiakaskyselyyn perustuva nettosuositteluindeksin (NSI) arvo on > 30(vaihteluväli -100–100)Tavoite toteutui. Nettosuositteluindeksin arvo oli 53,0.
Tapaturmataajuus pienenee. Tapaturmataajuus laskee neljän edellisen vuoden keskiarvosta 5 %.Tavoite toteutui. Vuoden 2021 tapaturmataajuus oli 22,5, mikä tarkoittaa 13,5 %:n laskua edellisen neljän vuoden tapaturmataajuuden keskiarvoon (26,0) nähden.


Energiatehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet

TAVOITETOTEUMA
Vuoden 2021 aikana määritellään kestävyystavoitteet hankintakategorioittainHankintakategoriamallia ei otettu vuonna 2021 käyttöön, sillä aiheesta käynnistettiin konsulttiselvitys. Siksi myös kestävyystavoitteiden määrittely hankintakategorioittain viivästyy, kunnes mallin käyttöönotto varmistuu. Asiaa tarkastellaan lisäksi kehittämis- ja tuottavuusohjelman yhteydessä. Kaupunkiympäristön toimialan kestävien hankintojen kriteeripankki on myös staralaisten käytössä.
Uusiutuvan dieselin osuus kokonaisdieselin käytöstä vuonna 2021 vähintään 35 %.Tavoitteesta jäätiin, kun tavoitteen toteutuma oli 29 %.
Täyssähköautojen osuus on 10 % henkilöautokannasta (31.12.2021 tilanne, autot ovat Staran omassa käytössä tai jälleen vuokrattu Helsingin kaupungin toimialoille).Tavoite saavutettiin toteuman ollessa 11 %.

Digitalisaatiosta ratkaisuja tuottavuuden kehittämiseen

Vuoden tärkein kehittämishanke oli kehittämis- ja tuottavuusohjelma Keton laatiminen. Sen avulla Stara sopeuttaa toimintaa laskevaan tilauskantaan ja tavoittelee edullisempia hintoja asiakkaalle ja kustannussäästöjä kaupunkitasolla. Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelma on osa kaupunkitason teknisen sektorin kehittämistä, jossa tarkastellaan myös kaupunkiympäristön toimialan tilaajatoimintojen kehittämistä sekä Staran ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan toimintojen päällekkäisyyksien poistamista. Ohjelman taustalla on Helsingin kaupungin oma tilaaja-tuottaja-toimintojen selvitys vuodelta 2018 ja palvelustrategiset linjaukset vuodelta 2020.

Staran toimintajärjestelmän ja prosessien kehittäminen jatkui ydinprosessien prosessiryhmissä, joita ovat johtaminen, asiakkuuksien hallinta, ylläpito, rakentaminen, asiantuntijapalvelut, hankintatoimi ja tukipalvelut. Prosessiryhmissä laadittiin uusia toimintamalleja, kuten digitalisaation ja tietojärjestelmäarkkitehtuurin periaatteet ja johdon katselmuksessa asetettujen toimenpiteiden seuranta.

Uuden toimitilastrategian ja toimitilaselvityksen valmistelu alkoi vuonna 2021 osana Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelmaa. Toimitilaselvitys valmistui alkuvuonna 2022.

Strategisten kehittämishankkeiden etenemistä ja tavoitteiden toteutumista seurattiin Staran kokousrakenteessa.

Digitaalisten tuotannonohjausjärjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto jatkui osana Staran digitalisaation periaateohjelmaa. Tavoitteena on erityisesti tuottavuuden parantaminen.

Syksyllä 2021 asennettiin osana ICT-allianssihanketta ja ylläpitoprosessien digitalisaatio-ohjelmaa (YPDO) telemetrialaitteita kaupunkitekniikan ylläpidon ja ympäristönhoidon kalustoon ja pilotoitiin sähköistä mobiiliraportointia. Telemetrialaitteita asennettiin syksyn aikana 413 ajettavaan koneeseen. Rakenteellisen kunnossapidon ja viherhoidon kaluston asennukset toteutetaan kevääseen 2022 mennessä.

Telemetrialaitteet kytkevät kaluston ja koneet osaksi sähköistä järjestelmää ja tuottavat sinne dataa työsuoritteista ja kaluston käyttöasteesta. Data mahdollistaa esimerkiksi huoltojen ennakoinnin ennen laitteen vikaantumista sekä tehokkaampien ja fiksumpien reittien suunnittelemisen. Digikummit tukivat henkilöstöä uusien sovellusten ja järjestelmien sujuvassa käytössä.

Profio-tuotannonohjausjärjestelmä otettiin vaiheittain käyttöön rakennustekniikan osastolla. Profiota on pilotoitu myös kaupunkitekniikan rakentamisessa ja jatkossa sitä käytetään koko rakentamisen prosessissa. Profio selkeyttää projektinhallintaa, helpottaa hankkeiden seurantaa, aikataulutusta ja töiden resursointia. Profion mobiiliversio mahdollistaa tietojen syöttämisen järjestelmään jo työmaalla, mikä tehostaa toimintaa, kun tieto on kaikkien saatavilla reaaliaikaisesti. Vuoden lopussa järjestelmä oli jo käytössä osassa toimintoja ja osassa käyttöönottovaiheessa.

Uusi Johdon työpöytä -seurantatyökalu avattiin keväällä intraan. Työkalusta löytyvät Staran henkilöstö-, talous- ja ympäristöasioiden seurantatiedot.

Stara otti lokakuun lopulla käyttöön Luukku-järjestelmän kertapalkkioiden ja palkkapäätösten sähköiseen käsittelyyn ja valmistautui Sarastian käyttöönottoon. ​Uusi palkanlaskentajärjestelmä Sarastia otetaan kaupungilla käyttöön huhtikuussa 2022. Se korvaa Hijat-järjestelmän sekä HR-työpöydän ja toimii pääasiallisena henkilöstöhallinnon järjestelmänä, kunnes HR-kokonaisjärjestelmä otetaan käyttöön loppuvuonna 2023.

Kuva: Otavamedia / Roope Permanto