Tietoa uudelle esihenkilölle

Tervetuloa perehtymään esihenkilötyöhön Staralla. Tällä sivulla pääset tutustumaan Staran esihenkilötyön toimintamalleihin.

Staran puusepät työssään. Kuva: Veikko Somerpuro

Strategia osana käytännön tekemistä ja toiminnan kehittämistä

Olemme Staralla päivittäneet uuden strategian vuosille 2022 – 2025. Tämän strategian teemaksi on noussut ”Rohkeasti uutta kohti”.

Strategiamme ei ole vain teoriaa, vaan käytännön tekemistä ja toimintamme kehittämistä uusin välinein ja menetelmin digitalisaatiota sekä osaamistamme hyödyntäen. Pidetään stadista huolta ja edetään rohkeasti uutta kohti!

Alla tutustut lyhyesti uuteen strategiaamme, joka ohjaa toimintaamme tulevina vuosina.

Kaksi staralaista rakentavan Diana-puiston suihkulähdettä konepajalla. Kuva: Veikko Somerpuro

Tehokkaat prosessit ja toimintatavat

Meillä on yhteiset, suunnitellut ja tehokkaat prosessit sekä tavat työskennellä ja toimia. Kehitämme jatkuvasti prosessejamme ja toimintaamme.

Kaksi Staran kesätyöntekijää juttelemassa Rhododendron-puistossa kaupunkilaisen kanssa. Kuva: Janne Saavalainen

Kumppanuus, yhteistyö ja asiakaslähtöisyys

Olemme kaupungin ja muiden keskeisten tahojen luottokumppani. Teemme ketterästi ja joustavasti eri osapuolia hyödyttävää yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Asiakaslähtöisyys näkyy kaikessa toiminnassamme.

Staralainen Staran roskia keräävän Lippo-veneen kannella Hakaniemessä. Kuva: Jouko Nevala

Vastuullisuus, kestävyys ja ilmastotehokkuus

Toimimme vastuullisesti, kestävästi sekä ilmastotehokkaasti kaikessa toiminnassamme. Huolehdimme, että myös alihankintaverkostomme toimii samoin.

Staran logistiikkakeskuksen työntekijä varastossa pakkaamassa tuotteita pahvilaatikkoon. Kuva: Veikko Somerpuro

Moniosaava ja motivoitunut henkilöstö

Kehitämme henkilöstön osaamista ja itseohjautuvuutta sekä työn merkityksellisyyttä. Lähijohtamisessa pidämme huolta, että monikulttuuriset ryhmät ja eri taustoista tulevat henkilöt pystyvät toimimaan yhdessä tehokkaasti ja turvallisesti. Toimimme valmentavan johtamisen periaatteiden mukaisesti läpi organisaation.

Takaa päin kuvattuna nainen ja mies katsomassa talouslukuja läppäriltä.

Tasapainoinen ja terve talous

Toimintamme perustana on tasapainoinen, terve sekä vastuullinen talous. Johdamme taloutta pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja vastuullisesti turvataksemme sen kestävyyden koko kaupungin kannalta.

Arboristit skannaavat puuta digitaalisesti. Kuva: Veikko Somerpuro

Digitalisaatio, tehokkaat ja nykyaikaiset työkalut

Hyödynnämme digitalisaatiota ja sen kehitystä olennaisena osana kaikkea toimintaamme. Tiedolla johtaminen on mahdollistettu sen edellyttämiä kyvykkyyksiä kehittämällä. Sitä sovelletaan laajasti läpi organisaation.


Esihenkilötyö Starassa

Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme. Toimintamme perustana on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä uusien pätevyyksien hankkiminen on keskeinen osa tulevaisuuden menestymistä Starassa.

Kehitämme johtamista ja esimiestyötä sekä näihin liittyviä taitoja jatkuvasti. Hyvällä johtamisella edistämme henkilöstömme osaamista sekä onnistumista työssään. Johtaminen Starassa on kannustavaa, reilua ja toimii esimerkkinä koko henkilöstölle.

Esihenkilötyö Starassa noudattaa valmentavan ja onnistumisen johtamisen periaatteita sekä johtamisen kulmakiviä. Staralla keskeistä johtamisessa on myös työturvallisuusjohtaminen. Tutustut näihin toimintatapoihin tarkemmin perehdytyksesi myöhemmässä vaiheessa, mutta alta löydät jo lyhyet kuvaukset kustakin.

Valmentava johtaminen

Starassa ihmisten johtaminen perustuu valmentavaan johtamistapaan. Sinun tehtäväsi esihenkilönä on mahdollistaa ihmisten onnistuminen työssään. Valmentava johtaja luottaa työyhteisönsä ihmisten osaamiseen, motivaatioon ja haluun tehdä työnsä hyvin.

Starassa jokainen ihminen itse ottaa ensisijaisen vastuun omasta suoriutumisestaan, osaamisestaan ja urastaan. Valmentavan johtajan tehtävä on sparrata ja valmentaa ihmisiä onnistumaan niin yksilöinä kuin työyhteisöinäkin.

Valmentavan johtamisen toimintatapaa tuemme esihenkilövalmennuksilla ja seuraamme säännöllisesti henkilöstön kokemusta valmentavasta johtamisesta osana vuosittaisia henkilöstökyselyitä.

Onnistumisen johtaminen

Hyvällä ja ennakoivalla johtamisella luomme edellytykset työssä onnistumiselle läpi koko palvelussuhteen. Onnistumisen johtamisella tuemme ja parannamme työn sujuvuutta, työkykyä ja työhyvinvointia sekä kehitämme henkilöstön osaamista, itseohjautuvuutta ja työn merkityksellisyyttä.

Onnistumisen johtamisen keskeinen työkalu on onnistumiskeskustelu: työntekijän ja esihenkilön välisissä keskusteluissa käsitellään sitä, miten työntekijä on saavuttanut päättyvän kauden. Lisäksi asetetaan tavoitteet tulevalle kaudelle.

Onnistumiskeskusteluissa on hyvä keskustella myös siitä, mitä osaamista pitää vahvistaa. Tarkoituksena on varmistaa, että tavoitteet ovat kohdillaan ja työntekijällä on työssään tarvittavaa osaamista ja voimavaroja. Vuosittaisten keskusteluiden tukena ovat pitkin vuotta käytävät varttikeskustelut.

Työturvallisuusjohtaminen

Työturvallisuusjohtaminen on ennakoivaa, jatkuvaa ja järjestelmällistä työturvallisuuden kehittymisen eteen tehtävää työtä. Näin voidaan vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja sekä lisätä hyvinvointia ja työn sujuvuutta. Jokaisella on oikeus turvalliseen työpäivään.

Työturvallisuusjohtamisen keskeisimpiä työkaluja ovat työn vaarojen arviointi, turvallisuuskierrokset ja -tuokiot, turvallisuuspoikkeamailmoittaminen sekä sattuneiden tapaturmien ja poikkeamien laadukas tutkinta ja toimenpiteistäminen.

Työturvallisuuden varmistamisessa keskeistä on riittävä ohjeistus ja suunnitelmallisuus, laadukas perehdyttäminen ja opastus sekä turvalliset työtavat ja -välineet. Työntekijöiden on tunnettava työnsä vaara- ja kuormitustekijät ja osattava suojautua niiltä. Työnantajan on seurattava työoloja ja -tapoja ja varmistuttava, että töitä tehdään turvallisesti.


Johtamisen kulmakivet

Helsingin kaupungilla on neljä yhteistä johtamisen kulmakiveä: näkemyksellisyys, innostus, linjakkuus ja toimeenpanokyky, joiden mukaista toimintatapaa myös Starassa noudatamme. Ne kuvaavat periaatteita, joidenka mukaiseen johtamistapaan esihenkilöt voivat omaa toimintaansa peilata.

Ne ohjaavat esihenkilöitä pohtimaan niitä asioita, joihin keskittyä omassa johtamisessaan. Johtamisen kulmakivet konkretisoituvat eri tavalla eri johtamistehtävissä organisaation kaikilla tasoilla. Starassa johtamisen kulmakivet on sanoitettu eri esihenkilörooleihin. Näihin voit tutustua syvemmin vielä osana perehdytystäsi.

Alta löydät kaupungin yhteiset kuvaukset neljästä kulmakivestä ja niiden sisällöstä.

Helsingin kaupungin kulmakivet: Näkemyksellisyys, innostus, linjakkuus ja toimeenpanokyky.

Kolmen staralaisen tiimi suojavaatteissa kuorma-autojen edessä.
Kuva: Otavamedia / Sami Heiskanen

Esihenkilönä sinulla on tärkeä rooli huolehtia riittävästä keskustelusta työntekijöidesi kanssa. Tukenasi esihenkilöpolullasi ovat erilaisten työvälineiden lisäksi myös oma esihenkilösi sekä HR.

Kuvat: Veikko Somerpuro, Janne Saavalainen, Jouko Nevala ja Otavamedia / Sami Heiskanen