Ympäristövastuu

Stara tähtää hiilineutraaliuuteen vuoteen 2030 mennessä eli viisi vuotta kaupunkiyhteistä tavoitetta aiemmin. Hiilineutraaliuustavoite on rajattu koskemaan Staran suorassa vaikutuspiirissä olevaa toimintaa, kuten Staran omien ajoneuvojen polttoaineenkulutusta, henkilöstön liikkuvuutta ja kiinteistöjen energiankulutusta.

Staralla on käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Staraan perustettiin uusi ympäristöasiantuntijan toimi, ja ympäristöohjelma kaudelle 2020–2022 päivitettiin. Ohjelma on jaettu neljään kokonaisuuteen, jotka koskevat jätteitä ja lajittelua, materiaalitehokkuutta, viestintää ja vaikuttamista sekä hankintojen vastuullisuutta.

Vuoden 2019 ympäristöohjelman tavoitteista toteutui 68 prosenttia. Pallokujan tukikohdan aurinkopaneelipilotti eteni ja muiden tukikohtien aurinkopaneelipotentiaalia kartoitettiin. Stara laati yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa päästöselvityksen ja järjesti työpajan hiilineutraaliuustavoitteista ja mahdollisista toimenpiteistä. Raportin ja laskelmien pohjalta työstetään vuoden 2020 aikana toimenpideohjelma, joka liitetään ympäristöohjelmaan.

Staran ajoneuvoihin tankattiin uusiutuvaa dieseliä vuoden 2019 aikana 179 403 litraa. Asetettua tavoitetta uusiutuvan dieselin käyttöön siirtymisessä ei kuitenkaan saavutettu, sillä 13,8 prosenttia Staran käyttämästä dieselpolttoaineesta oli uusiutuvaa. Tankkausohjeistusta täsmennettiin ja jakeluverkoston laajentamisesta neuvotellaan polttoainetoimittajan kanssa.

Stara sai Helsingin kaupungin innovaatiorahastolta rahoituksen eRetrofit-hankkeelle. Hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia sähköistää vanha ajoneuvokalusto muuttamalla seitsemän vuotta käytössä olleen kuorma-auton voimalinja sähköiseksi. Muutostyö tehdään kevään 2020 aikana Tampereen ammattikorkeakoulun pajalla.

Stara kehitti Wihuri-yhtiön kanssa hybridiversion Wille-ympäristönhoitokoneesta. eWille on prototyyppi, jonka akku riittää puoleksi työpäiväksi. Matkat työkohteeseen hoituvat dieselpolttoaineella. Hakaniemeen rakennetaan työkoneiden latausasema.

Kokonaisenergiankulutus 2019

 2015 MWh2019 MWhmuutos %
Kaukolämpö7 3257 3650,55
Sähkö3 6593 385-7,49
Bensiini1 701320-81,19
Diesel13 02713 016-0,09
Polttoöljy6 4242 483-61,35
Yhteensä32 13726 569-17,32

Ympäristömenot 2019 (euroa)

Jätelaji20182019
Vaaralliset jätteet1 757 399 €360 626
Jätevesimaksut308 491 €261 001
Sekajäte315 399 €388 204
Rakennusjäte473 054 €555 905
Puutarhajäte3 806 €133 997
Puujäte17 968 €15 724
Paperijäte10 642 €5 913
Pahvijäte2 014 €285
Metallijäte4 484 €270
Energiajäte11 461 €10 434
Biojäte101 872 €22 426
Yhteensä3 006 591 €1 754 785

Staran seurannassa olevien kiinteistöjen energiankulutus aleni keskimäärin 2,1 prosenttia, eikä 4 prosentin energiansäästötavoitetta saavutettu. Tavoitteeseen päästiin kaikissa kiinteistöissä lukuun ottamatta yhtä maanalaista tukikohtaa, jossa energiankulutus kasvoi liki 60 prosenttia suuremmaksi kuin vertailuvuonna. Syy tähän oli laitteistovika, joka saatiin korjattua vasta loppuvuonna 2019.

Ympäristömenot laskivat merkittävästi. Suurin yksittäinen syy oli laskentatavan muutos. Vuonna 2019 vaarallisiin jätteisiin laskettiin ongelmajätteet, öljyiset jätteet ja vahingot sekä pilaantuneet maat, kun aiemmin mukaan laskettiin myös ylijäämämaat. Puutarhajäte pitää sisällään kasvijätteen ja vieraskasvijätteen. Vuonna 2019 Stara alkoi poistaa kurtturuusua, kun valtioneuvoston asetus vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta astui voimaan.

Stara kartoitti hyönteistuholle potentiaalisia kohteita sekä Keskuspuistossa että muualla kaupungin virkistysmetsissä. Keskuspuiston ulkopuolisilla alueilla Stara poisti hyönteisten tappamia puuryhmiä. Pitkät lämpimät kesät sekä vanhentuva ja kunnoltaan heikentyvä puusto ovat mahdollistaneet kuusen tuhohyönteisten määrän huomattavan kasvun Helsingin metsissä.

Stara hoitaa kaupunkilaisten virkistyskäyttöön avatun Vasikkasaaren luontoa ja kunnostaa paikkoja sekä vastaa saaren jätehuollosta. Ennen kesäkauden alkua Stara poisti huonokuntoisia puita, jotka olisivat voineet olla vaaraksi ulkoilijoille. Kevään ja kesän aikana vanhoja kulkureittejä kunnostettiin ja opasteita lisättiin. Poluille levitettiin haketta, jota saatiin alueelta poistetuista puista ja raivatuista vesakoista.