Ympäristövastuu

Vuoden ympäristöohjelmassa oli yhdeksän toimenpidettä, jotka liittyivät muun muassa kiertotalouden edistämiseen. Stara teki vuoden aikana ympäristövastuullisuutta edistäviä kokeiluja ja hankki täyssähköisiä autoja kaupungin käyttöön.

Sähköauto, jossa kaupungin tarrat.

Kierrätyskasvualustojen kehitystyötä jatkettiin. Kierrätyskasvualustoja käytettiin muun muassa Raide-Jokerin työmailla. Hiekotussepelin uusiokäyttömahdollisuutta paahdeniittyjen kasvualustoina selvitettiin. Katukivien uusiokäyttöprosessi käynnistettiin laatimalla toimintaohje ja inventoimalla varastoissa olevat kivet. Kohteista purettavien katukivien vastaanottoprosessia kehitettiin ja siitä on valmistumassa ohje.

Stara on mukana kaupunkiympäristön toimialan, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n ja Aalto-yliopiston kanssa Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA) -verkoston vuonna 2021 aloittamassa biohiilihankkeessa, jossa kartoitetaan kaupungissa muodostuvia mahdollisia biohiilen lähtömateriaaleja, käyttökohteita ja hyötyjä.

Vuonna 2021 päivitettiin tukikohtien jätelajittelukyltit, kartoitettiin jätehallinnan tilaa ja käynnistettiin sen pohjalta jätetoimijoiden yhtenäistämisen projekti sekä tehtiin toimintaohje ympäristövahingon varalle.

Stara osallistui YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen raportointiin. Raportti on julkaistu nimellä Agendasta teoiksi 2021.

Staran päästövähennysohjelma valmistui. Sen pitkän aikavälin yksi tavoite on täysin päästötön ajoneuvo- ja työkonekanta. Muita tavoitteita ovat muun muassa siirtyminen kokonaan uusiutuvan dieselin käyttöön, aurinkosähkön ja tuulivoiman hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen soveltuvissa kohteissa, toimitilojen käyttöasteen tehostaminen ja monipaikkatyön parempi mahdollistaminen sekä vihreän pörssisähkön kilpailutukseen liittyminen kaupunkitasoisesti .

Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi CVD tuli voimaan elokuussa 2021, ja se huomioitiin henkilö- ja pakettiautojen puitesopimuksissa. Päästöttömän työmaan green dealin ensimmäiset tavoitteet eli päästöluokat vähintään Stage IIIB ja Euro V huomioitiin kuljetuspalveluiden puitejärjestelyn kuorma-autoille asetetutussa käyttöönottovuosivaatimuksessa. Lisäksi sovittiin, että puitejärjestelyn piirissä olevien dieselkäyttöisten ajoneuvojen on käytettävä uusiutuvista raaka-aineista valmistettua dieselpolttoainetta.

Kokonaisenergiankulutus 2021 

2015 MWh2021 MWhmuutos %
 
Kaukolämpö11 3659 234-18,8
Sähkö5 7794 268-26,2
Bensiini1 701329-80,7
Polttoöljy6 4242 892-55
Diesel13 02710 919-16,2
Uusiutuva diesel3 662


Ympäristömenot 2021 
(euroa) 

Jätelaji20202021
Vaaralliset jätteet 275 311240 082
Jätevesimaksut 288 397268 684
Sekajäte 376 893321 145
Rakennusjäte 493 005315 474
Puutarhajäte 10 22429 746
Puujäte 13 85727 012
Paperijäte 6 4226 358
Pahvijäte 3104 671
Metallijäte 37338
Energiajäte 10 89012 100
Biojäte 15 6666 550
Yhteensä1 491 3481 231 860

Ympäristöystävällisempää lumenkäsittelyä ja sähköautoja kaupungin käyttöön

Helmikuussa Stara testasi uudenlaista lumensulatuslaitetta Viikin lumenvastaanottopaikan läheisyydessä. Kokeilun aikana sulatettiin noin 1 000 kuorma-autollista lunta. Sulattimella saadaan suodatettua lumesta lähes kaikki roskat, jopa osa mikromuoveista. Lumen sulatus vähentää myös lumen kuljetuksen tarvetta. Stara oli kaupunkiympäristön toimialan kanssa mukana neljässä muussakin lumen käsittelyyn liittyvässä kokeilussa. Tavoitteena on vuoteen 2023 mennessä ottaa käyttöön kaupunginosakohtaisia lumenkäsittelyä tukevia ympäristöystävällisiä ratkaisuja. 

Keväällä 2021 Stara kilpailutti tiemerkintämassat ja siirtyi heinäkuussa käyttämään aiempaa ympäristöystävällisempää, biopohjaista tiemerkintämassaa. Massojen kilpailutuksessa painotettiin sekä kestävyyttä että ympäristöystävällisyyttä. Biopohjaista hartsia sisältävä tiemerkintämassa on hieman kalliimpaa kuin yleisesti käytetyt massat mutta ympäristölle huomattavasti vähemmän haitallista. Stara käyttää vuosittain 60 000–100 000 kg massaa kuluneiden merkintöjen uusimiseen.

Ympäristöystävällisempi merkintämateriaali vähentää huomattavasti katujen kestomerkintöjen kulumisesta aiheutuvia mikromuovipäästöjä Helsingissä. Vuonna 2022 Stara tiukentaa urakkakilpailutuksen ympäristökriteerejä niin, että jatkossa myös kaikki aliurakoitsijat käyttävät vastaavaa tiemerkintämassaa.

Stara hankki toukokuussa 2021 kaupungin käyttöön 31 uutta sähköautoa. Loppuvuoden aikana määrä kasvoi vielä 28 sähköautolla. Autoja hankittiin sekä sosiaali- ja terveystoimialalle Helsingin kotihoidon käyttöön että kaupunkiympäristön toimialalle. Stara vastaa paitsi sähköautojen hankinnasta myös niiden huollosta ja ylläpidosta. Sähköautojen hankinta on osa Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmaa.

eRetrofit-kehityshanke yhdessä Forum Viriumin ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa jatkui. Hankkeessa vanha dieselkuorma-auto muutetaan sähkökäyttöiseksi. Sähköistetty kuorma-auto piti saada liikenteeseen jo syksyllä 2021, mutta koronapandemian aiheuttama globaali komponenttipula viivästytti hankkeen valmistumista. Auto valmistuu kesäksi 2022.

Syyskuussa Stara kokeili eri hoitoalueilla täyssähköistä lakaisuautoa katujen puhdistuksessa. Myös kadunlakaisurobottia testattiin, ja kesällä ruohonleikkuurobotti leikkasi Kaivopuiston nurmikon.

Kuva: Stara /Anssi Kuisti