Henkilöstövastuu

Henkilöstön määrä laski suunnitelman mukaan, ja vuoden lopulla Starassa oli 1 103 vakinaista työntekijää. Pilotoimme Toisen työ tutuksi -mallia ja tarjosimme nuorille työkorvauspaikkoja.

Staralaisia Kalasataman puistotyömaalla.

Henkilöstömäärä väheni edelleen

Sairauspoissaolojen määrä laski vuonna 2023. Kuitenkin pitkät, yli 21 päivää kestävät, sairauspoissaolot lisääntyivät. Myös tapaturmataajuus kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Työhyvinvointikyselyn tulokset heikentyivät. Yksi syy tulosten huononemiseen on lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudesta.

Starassa työskenteli vuoden 2023 lopussa 1 103 vakinaista työntekijää, kun edellisvuonna vastaava luku oli 1 135. Henkilöstön kokonaisluku määräaikaiset työntekijät mukaan lukien oli 1 229. Työntekijöistä naisia oli 23,4 prosenttia. Vakituisten työntekijöiden osuus työvoimasta oli 89,8 prosenttia.

Henkilöstön määrässä on ollut laskeva trendi Staran perustamisesta, vuodesta 2009 alkaen, sillä uutta henkilöstöä rekrytoidaan vain erityisin perustein. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2023 oli 1 301, ja se laski 52 hengellä verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta.

Henkilöstövertailu 2022–2023

Selite20232022
Henkilöstömäärä1 2291 244
Vakinaisten osuus (%)89,891,2
Eläköityminen31**31**
Naisia (%)23,422,7
Keski-ikä4848,1
Sairaus- ja tapaturma (%)4,79-***
* Sisältää kaikki palvelussuhteen päättymiset.
** Sisältää myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet.
*** Vuoden 2022 tietoa ei ole saatavilla Sarastia-järjestelmästä johtuen.

Henkilöstö ikäryhmittäin 31.12.2023

Ikä%
alle 308,4
30–349,8
35–3910,4
40–449,1
45–4913,0
50–5412,3
55–5920,7
60–6414,7
yli 651,6
Yhteensä100,0

Henkilöstön määrä kuukausittain 2023

KuukausiVakinaisetMääräaikaisetYhteensä
tammi1 1301041 234
helmi1 1251041 229
maalis1 1201091 229
huhti 1 1121171 229
touko 1 1012671 368
kesä1 1043361 440
heinä1 1023601 462
elo1 0952851 380
syys1 0862101 296
loka1 091191 1 282
marras1 0971371 234
joulu1 1031261 229

Starassa sairastettiin aiempaa harvemmin, mutta pidempään

Vuonna 2023 Staran sairauspoissaoloprosentti oli 4,79. Vuoden 2022 sairauspoissaoloprosenttia ei ole saatavilla Sarastia-järjestelmämuutoksen takia. Kokonaispoissaolopäivien määrä on kuitenkin laskenut edellisestä vuodesta.

Vuonna 2023 Starassa oltiin poissa sairauden takia yhteensä 24 075 päivää. Työterveyshuollosta myönnetyt sairauspoissaolopäivät nousivat vuodesta 2022 reilulla tuhannella 11 316:een, mikä on lähes puolet kaikista sairauspoissaolopäivistä.

Staran työterveyspalvelujen kokonaiskustannukset vuonna 2023 olivat 598 600 euroa, eli noin 440 euroa työntekijää kohti.

Vuonna 2023 aiempaa harvempi työntekijä joutui sairastumisen vuoksi olemaan poissa töistä. Kuitenkin pitkät, yli 21 päivää, työterveydestä myönnetyt sairauspoissaolot lisääntyivät.

Lähes puolet työterveyden myöntämistä Staran henkilöstön sairauspoissaoloista johtui tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Mielenterveyteen liittyvien sairauspoissaolojen määrä on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2023 viidennes työterveyden myöntämistä sairauspoissaoloista johtui mielenterveyssyistä.

Lakisääteisiä määräaikaisterveystarkastuksia tehtiin 354 kappaletta, kun edellisvuonna niitä tehtiin 176. Työhöntulotarkastuksia tehtiin vähemmän kuin ennen koronapandemiaa, johtuen osittain työterveystarkastusten kohdentamisen kriteerien muuttumisesta. Työkyvyn tuki- ja seurantakäyntejä toteutettiin lähes 2022 vuoden tapaan, ja 30 päivän sairauspoissaoloseurannan ilmoitusten määrä kasvoi.

Huoli tulevasta näkyi työhyvinvoinnissa

Syksyllä 2023 toteutettiin Fiilari-henkilöstökysely, joka on Helsingin henkilöstön työhyvinvointia ja kaupungin uudistumista mittaava kysely. Staran tulokset pääosin heikentyivät edelliseen vuonna 2021 toteutettuun Fiilariin verrattuna. Yksi syy tulosten huononemiseen on lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudesta.

Fiilarin tulosten perusteella Staran vahvuuksia ovat taidot, auttaminen, arvostus sekä vapaus ja vastuu. Staran heikkoudet liittyvät kokemuksiin johtamisesta sekä suhtautumisesta työyhteisöön ja työkulttuuriin.

Kehittämis- ja tuottavuusohjelman tuomat muutokset ovat monilla lisänneet stressin tai henkisen kuormittuneisuuden määrää. Halukkuus vaihtaa työnantajaa on lisääntynyt. Suositteluindeksi laski verrattuna edelliseen vuoden 2021 Fiilariin.

Verrattuna vuoden 2022 Kunta10-tutkimukseen, suositteluindeksi kääntyi kuitenkin uudelleen nousuun vuonna 2023. Kunta10-vastauksissa vuonna 2022 vain 63 prosenttia vastaajista olisi suositellut Staraa työnantajana. Syksyn 2023 Fiilarissa suosittelijoita oli 69 prosenttia vastaajista.

Kaupunkitekniikan ylläpidon osastolla pidetiin henkilöstöinfot kehittämis- ja tuottavuusohjelmaan liittyen keväällä 2023. Infoissa käsiteltiin muun muassa henkilöstön sijoittumista aluemuutosten seurauksena ja käytiin läpi uudelleensijoittumisen periaatteet. Suurin osa henkilöstöstä sijoittui syksyn 2023 aluemuutosten yhteydessä kaupunkitekniikan ylläpidon muille alueille, osa siirtyi Staran toisille osastoille ja osa vaihtoi työpaikkaa.

Sarastia-järjestelmästä johtuneet virheet kaupungin palkanmaksussa saatiin korjattua. Starassa virheitä havaittiin TTES:in keskituntiansiolaskennassa. Puuttuvat palkat sekä viivästyskorot maksettiin Staran työntekijöille takautuvasti joulukuussa 2023 ja tammikuussa 2024. Yksittäisten tapausten selvitys jatkuu vuonna 2024.

Osaamisen kehittämistä ja jakamista

Syyskuussa tehtiin kysely tulevaisuuden osaamistarpeista. Kyselyssä pyydettiin priorisoimaan lähivuosien osaamistarpeita lähivuosina. Vastauksissa nousi erityisen tärkeäksi taloustietoisuuden ja -osaamisen sekä digiosaamisen ja lähijohtamisen kehittäminen. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa vuodelle 2024.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti toteutettiin anonyymeja rekrytointeja, tehtiin palkkakartoitus, jatkettiin kertapalkitsemisen seurantaa, panostettiin epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisyyn ja tarjottiin tukea työyhteisöille, jotka saivat huonot tulokset Kunta10- ja Fiilari-kyselyissä.

Toisen työ tutuksi -mallia pilotoitiin vuonna 2023. Osallistujat tutustuivat toisen työhön 1–3 päivän ajan. Pilotin tavoitteena oli hyvien käytänteiden jakaminen työyhteisöjen välillä, yhteistyön lisääminen sekä työn merkityksellisyyden kokemisen kasvattaminen.

Töitä nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja vangeille

Kesäkaudella Stara tarjosi töitä sadoille 15–21-vuotiaille työntekijöille ja kausityöntekijöille. Määräaikaisten työntekijöiden työt ajoittuivat pääosin maaliskuusta marraskuulle, ja työsuhteiden kesto vaihteli kuukaudesta yhdeksään kuukauteen. Stara työllisti kesäkaudella 2023 muun muassa ympäristötyöntekijöitä, rakennusharjoittelijoita, työnjohtoharjoittelijoita, tiiminvetäjiä sekä pohjatutkimusavustajia.

Stara tarjosi työkorvauspaikkoja nuorille ja Avotyötoiminnan kuntoutuspalveluja helsinkiläisille pitkäaikaistyöttömille ja kuntouttavassa vankityössä oleville yhteistyössä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan, kaupunkiympäristön toimialan sekä kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on vähentää nuorten syrjäytymistä ja löytää ja tarjota kuntouttavia työtehtäviä sekä sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi.

Vuonna 2023 Avotyötoiminnan luonto- ja ympäristöryhmissä oli 136 työtoiminnan asiakasta, jotka työskentelivät Staran kaupunkitekniikan ylläpidon ja ympäristönhoidon tehtävissä. Rakennus- ja kiinteistöryhmissä työskenteli 18 työtoiminnan asiakasta. Noin 20 nuorta korvasi kaupungin omaisuudelle aiheuttamansa vahingot työkorvauksella työskentelemällä Starassa. Työkorvauspäiviä he tekivät noin 60.

Stara tuki henkilöstön työurien jatkumista ja ehkäisi ennenaikaisia eläköitymistä tehtäväjärjestelyiden kuten kevennetyn työn ja terveysperusteisen uudelleensijoitusten avulla. Esihenkilöitä kannustettiin tarjoamaan korvaavaa työtä ja muokkaamaan mahdollisuuksien mukaan tehtäviä kevyemmiksi.

Turvallisemman työyhteisön puolesta

Staran tapaturmataajuus nousi vuodesta 2022. Vuoden aikana raportoitiin 61 tapaturmaa, ja tapaturmataajuus oli 24,9. Liukastumiset ja kaatumiset muodostivat kolmanneksen kaikista työtapaturmista.

Verrattuna vuosien 2020–2022 keskiarvoon, kaupunkitekniikan rakentamisessa työtapaturmien määrä laski neljänneksellä ja ylläpidon viidenneksellä. Työtapaturmien määrä kasvoi rakennustekniikassa ja ympäristönhoidossa.

Turvallisuuspoikkeamailmoituksia tehtiin 11 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Vuoden aikana tehdyistä 284 ilmoituksista käsiteltiin ja toimenpiteistettiin 92 prosenttia.

Suhteellisesti eniten turvallisuuspoikkeamailmoituksia tehtiin ympäristönhoidon osastolla ja kaupunkitekniikan ylläpidon kunnossapito 1 ja hoito 2 -yksiköissä. Ympäristönhoidossa pidettiin myös eniten turvallisuustuokioita ja -kierroksia.

Vuonna 2023 päivitettiin työn vaarojen arvioinnin ohjeistus sekä järjestettiin koulutuksia työn vaarojen arviointiin. Lisäksi pilotoitiin esihenkilöiden psyykkisen kuormittumisen arviointia.

Vuoden aikana päivitettiin veritapaturmaohje, pilaantuneet maat -ohje ja helteessä työskentelyn ohje sekä tuotettiin uutta materiaalia hyödynnettäväksi turvallisuustuokioissa.

Järjestettiin koulutusta turvallisuuspoikkeamailmoitusten tekemiseen ja tapaturmailmoitusten tutkintaan ja käsittelyyn. Kemikaalikoordinaattoreita ja kemikaalivarastonhoitajia koulutettiin Staran työsuojelun sekä Helsingin pelastuslaitoksen yhteisellä koulutuksella.

Starassa koulutettiin myös uusia hetipurkajia. He ovat työntekijöitä, jotka tarjoavat henkistä ensiapua uhka- ja väkivaltatilanteen tai muun hankalan tilanteen jälkeen. Työsuojelun koulutuksiin osallistui vuoden 2023 aikana kaikkiaan 51 staralaista.

Turvallisuushavaintokilpailussa palkittiin kolme ansiokkaasti turvallisuushavainnoista ilmoittanutta työntekijää sekä kolme huolellisesti havaintoja tutkinutta ja käsitellyttä esihenkilöä.

Yhteistoimintavastaavien vaalit järjestettiin vuoden 2023 lopussa. Uudet yhteistoimintavastaavat ja yhteistoimintaparit valittiin kaudelle 2024–2025.

Tapaturmataajuus 2019–2023

Taulukkoa voi vierittää sen alalaidan palkista, pitämällä vaihto- eli shift-nappulan pohjassa ja vierittämällä sivua hiiren rullalla, tai mobiililaitteella sormella sipaisten vasemmalta oikealle.

Selite2023**2022202120202019
Työtunnit2 447 027 2 490 6092 401 0122 457 0502 454 254
Työtapaturmat (kpl)6160545555
Taajuus*24,924,122,522,422,4
* Tapaturmataajuus on laskettu vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneista työpaikkatapaturmista.
** Työtunnit on laskettu henkilötyövuosien perusteella.

Turvallisuustuokiot ja -kierrokset 2023

TavoiteToteuma% tavoitteesta
2 4482 485101,5

Henkilöstötoimikunta 31.12.2023

Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Sami Aherva, yksikönjohtaja
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja
Ilpo Laitinen, hallintojohtaja
Antti Rautiainen, yksikönjohtaja
Rainer Sirén, yksikönjohtaja
Tommi Majanen, henkilöstöpäällikkö
Joonas Palander, turvallisuuspäällikkö/työsuojelupäällikkö
Jouni Kolunkulma, JHL
Jari Kyngäs, JYTY
Heikki Laristo, JUKO/KVTES
Markus Mäntykoski, JUKO
Jere Kahila, työsuojeluvaltuutettu
Leena Kuovi, työsuojeluvaltuutettu
Ari Nyholm, työsuojeluvaltuutettu
Päivi Seikkula, viestintäpäällikkö
Katri Laine, HR-partner
Jaana Lappi, HR-partner
Maija Summanen, HR-partner
Kati Peitsara-Haataja, palvelupäällikkö, Työterveys Helsinki
Minna Tammilehto, työterveyshoitaja, Työterveys Helsinki
Minna Maunu, sihteeri

Takaisin Staran vuosi 2023 -etusivulle >

Kuva: Veikko Somerpuro