Talous ja tavoitteet

Staran liikevaihto kasvoi liki 20 miljoonalla eurolla. Myös kulut kasvoivat voimakkaasti. Saavutimme kehittämis- ja tuottavuusohjelman viiden miljoonan euron säästötavoitteen.

Staralaiset työssä logistiikkakeskuksessa.

Staran liikevaihto kasvoi, mutta kannattavuus heikkeni. Liikevaihto kasvoi liki 20 miljoonalla eurolla vuodesta 2022. Vastaavasti myös kulut kasvoivat voimakkaasti. Suurimmat haasteet olivat rakentamisessa, jonka tulokseen kustannustason yleinen nousu vaikutti eniten. Sen sijaan ylläpidon ja ympäristönhoidon vuosi toteutui jopa suunniteltua paremmin. Kehittämis- ja tuottavuusohjelman viiden miljoonan euron säästötavoite saavutettiin.

Staran liikevaihto vuonna 2023 oli 247,5 miljoonaa euroa, minkä lisäksi liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 5,7 miljoonaa euroa. Tilikauden alijäämä oli -3,5 miljoonaa euroa. Kannattavuus oli hieman edellisvuotta alemmalla tasolla.

Liikevaihto oli 19,3 miljoonaa euroa edellisvuotta korkeampi. Vastaavasti kulut kasvoivat 20,0 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 1,4 miljoonaa euroa, palvelujen ostot noin 10,7 miljoonaa euroa sekä aine- ja tarvikeostot 4,6 miljoonaa euroa. Vuokrat kokonaisuudessaan nousivat 3,1 miljoonaa euroa, pääosin kaupungin vuokramallin muutokseen sisältyneiden suurien korotusten takia.

Kaupunkiympäristön toimialalle tehtävien investointihankkeiden myyntituotot olivat lähes edellisvuoden tasolla. Suurin rakentamisen kohde oli Hakaniemen kauppahalli, joka valmistui vuonna 2023. Merkittävä rakennuskohde oli myös Longinojan päiväkodin uudisrakennus. Rakennushankkeiden keskimääräinen koko pienentyi. Lukumääräisesti rakennuskohteita oli noin 19 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kaupunkitekniikan rakentamisessa hankala talvi vaikeutti töiden edistymistä. Kaupunkitekniikan ylläpidon hoitoalueet vähenivät palvelustrategisten linjausten mukaisesti lokakuun alussa ja tulonmenetystä saatiin katettua jonkin verran lisätöillä. Kartanopuistojen hoito siirtyi kaupunkitekniikan ylläpidosta ympäristönhoidon osastolle. Ympäristönhoito solmi uuden viisivuotisen sopimuksen kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Logistiikan osasto lisäsi yhteistyötä muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Peruspääoman suuruus oli 24,3 miljoonaa euroa, josta maksettiin suunnitelman mukaisesti tuottoa kaupungille 1,944 miljoonaa euroa.

Stara käytti investointeihin 2,4 miljoonaa euroa eli 1,0 prosenttia liikevaihdosta. Investointien määrä jäi suunniteltua pienemmäksi. Valmisteilla oli muutamia isoja investointeja, joiden toimitus siirtyi vuodelle 2024. Kaupunkitekniikan ylläpidon käyttöön on tulossa uusia monitoimikoneita korvaamaan liki 20 vuotta vanhaa kalustoa.

Kehittämis- ja tuottavuusohjelman säästötavoitteet saavutettiin

Kehittämis- ja tuottavuusohjelma Keton tavoitteiden toteutumista seurattiin kaupunkitason ohjausryhmässä ja ennusteiden yhteydessä Staran johtokunnassa. Säästötavoite vuodelle 2023 oli 5,3 miljoonaan euroa, joka tehtyjen laskelmien perusteella saavutettiin. Säästötavoite vuodelle 2024 on 14,65 miljoonaan euroa.

Tuloslaskelma 2019–2023 (tuhatta euroa)

Taulukkoa voi vierittää sen alalaidan palkista, pitämällä vaihto- eli shift-nappulan pohjassa ja vierittämällä sivua hiiren rullalla, tai mobiililaitteella sormella sipaisten vasemmalta oikealle.

Tiliryhmä20232022202120202019
Liikevaihto247 481228 236228 885266 993250 162
Maksutuotot7881 3741 5031 282558
Tuet ja avustukset5272822645682
Vuokratuotot3 6423 1682 7412 5002 664
Muut toimintatuotot7211 001711448235
Tuotot yhteensä253 159234 061234 135271 279253 701
Henkilöstökulut72 28170 83772 69372 81573 140
Palvelut127 029116 369111 398131 213124 150
Aineet ja tarvikkeet36 07431 44732 76734 38733 057
Muut kulut16 01212 74813 07813 38912 567
Kulut yhteensä251 396231 401229 936251 804242 915
Toimintakate1 7632 6604 20019 47510 786
Poistot3 3423 3263 4103 066 3 086
Liikeylijäämä/alijäämä-1 579-66679016 4097 700
Rahoitustuotot ja -kulut1 9591 7391 9501 9571 954
Tilikauden ylijäämä/alijäämä-3 539-2 405-1 16114 4525 746

Osastojen tuotot (tuhatta euroa)

Taulukkoja voi vierittää niiden alalaidan palkista, pitämällä vaihto- eli shift-nappulan pohjassa ja vierittämällä sivua hiiren rullalla, tai mobiililaitteella sormella sipaisten vasemmalta oikealle.

2023HAORATKTYKTRLOGYHOStara
Tuotto25683 12378 85963 54917 5579 815253 159
2022HAORATKTYKTRLOGYHOStara
Tuotto14670 03180 23059 94416 1457 565234 061

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

TavoiteToteuma
Täyssähköautojen osuuden lisääminen henkilöautokannasta.
Täyssähköautojen osuus on yli 28 % henkilöautokannasta (31.12.2023 tilanne, autot ovat Staran omassa käytössä tai jälleenvuokrattu Helsingin kaupungin toimialoille) (vuonna 2021: 11 %)
Tavoite ei toteutunut, täyssähköautojen osuus oli 24 %.
Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NPS 20–40). Asiakaskyselyyn perustuva nettosuositteluindeksin (NPS) arvo on > 35 (vaihteluväli -100–100) (vuonna 2021: 53)Tavoite toteutui. Nettosuositteluindeksin arvo oli 42,6.
Henkilöstökyselyn avulla mitattu työnantajan suositteluindeksi paranee.
Työnantajan suositteluindeksi Fiilari-henkilöstökyselyssä 2023 on >75,8 %.
Tavoite ei toteutunut, suositteluindeksin arvo oli 69,2 %.

Muut toiminnan tavoitteet

TavoiteToteuma
Kehitys- ja tuottavuusohjelman (Keto) suunnitelman ja tavoitteiden mukainen toteutus.Tavoite ei toteutunut. Keton avainmittareista kaikki eivät toteutuneet.
Kestävyystavoitteena on uusiutuvan dieselin osuuden lisääminen kokonaiskäytöstä siten, että sen osuus vuonna 2023 on vähintään 51 prosenttia.Tavoite ei toteutunut. Staran uusiutuvan dieselin käytön osuus oli 39 %.
Stara ottaa käyttöön ympäristöraportointijärjestelmän, jonka avulla seurataan tarkemmin jäteraportointia ympäristöraportoinnissa.Tavoite ei toteutunut. Kokonaisvaltaista ympäristöraportointijärjestelmää ei ole hankittu aikataulullisten ja hallinnollisten esteiden vuoksi. Siirtoasiakirjajärjestelmästä saadaan raportteja vaarallisen jätteen kuljetuksista.
Tehdään kahdessa tukikohdassa (Atomitie ja Talttakuja) energiakatselmukset vuoden 2023 aikana.Tavoite toteutui. Katselmoinnit oli tehty toukokuussa.
Turvallisuushavaintoilmoitusten lukumäärä kasvaa neljän edellisen vuoden keskiarvosta.Tavoite toteutui. Tavoitearvo toteutui lokakuun loppupuolella, vuoden toteutuma 123 % tavoitteeseen nähden.

Hankintoja kehittämällä isoja säästöjä

Stara jatkoi toimintansa sopeuttamista ja tehostamista ja toteutti kehittämis- ja tuottavuusohjelma Keton hankkeita. Hankintatoimi järjestettiin uuden kategoriapohjaisen mallin mukaisesti. Digitalisaatiota hyödyntävien tuotannonohjausjärjestelmien käyttöönottoa jatkettiin, ja Stara uusi RALA- ja Ekokompassi-sertifikaatit.

Kehittämis- ja tuottavuusohjelmassa määriteltyjä säästöjä haettiin muun muassa minikilpailutusten, resurssien mitoituksen ja lisämyynnin avulla. Uutta työkantaa haettiin erityisesti ajalle, jolloin töitä oli vähemmän ja resursseja vapaana.

Stara otti vuonna 2023 käyttöön uuden henkilöstöresurssien käyttöasteen seurantamittarin. Henkilöstömäärä laski ja henkilöstöresurssien käyttöaste kasvoi. Jotta tavoiteltu käyttöaste voidaan saavuttaa, tarvitaan tasaisempi työkanta läpi vuoden. Kaupunkiympäristön toimialan kanssa käydään neuvotteluja erityisesti talvitöiden lisäämisestä.

Kaupunginhallitus määritteli vuonna 2020 Staran toiminnan tason, joka vuoden 2024 loppuun mennessä on 20 prosenttia infrarakentamisen, 20 prosenttia korjausrakentamisen kokonaistilauksista ja 50 prosenttia kunnossapidon pinta-alasta. Infrarakentamisen tavoitetaso on tarkentunut 50–60 miljoonaan euroon. Infrarakentamisessa kaupunkiympäristön ostot olivat vuonna 2023 huomattavasti suunniteltua pienemmät.

Kaluston määrän ja käyttöasteen optimointia jatkettiin. Staran osastoilla oli vuoden 2023 lopussa kalustoa vuokralla 5,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022 vastaavaan aikaan. Eniten vähennettiin pakettiautoja ja monitoimikoneita.

Staran hankintatoimi järjestettiin vuoden 2023 aikana kategoriapohjaisen toimintamallin mukaisesti. Uudessa mallissa samantyyppiset hankinnat yhdistettiin samaan kategoriaan. Kategorioita on neljä: tilarakentamisen alihankinta ja materiaalit, infran alihankinta ja materiaalit, kalusto, työkalut ja muut tarvikkeet sekä hallinto, toimitilat, ICT-palvelut ja materiaalit. Mallilla tavoitellaan 10 miljoonan euron vuosisäästöjä hankintoihin verrattuna vuoden 2022 tasoon. Kustannussäästöjä saatiin jo vuonna 2023 minikilpailutuksia lisäämällä.

Hankintatoimesta vastaavaksi johtajaksi oman toimensa ohella valittiin logistiikan yksikönjohtaja Sami Aherva. Kategoriatiimit työskentelivät keväästä 2023 lähtien. Täysipainoisesti kategoriatiimien työskentely alkoi kategoriapäälliköiden johdolla tammikuussa 2024.

Toimitilasuunnittelua jatkettiin osana kehittämis- ja tuottavuusohjelmaa. Hoitoalueiden muuttuessa Stara luopuu osasta tukikohtia ja optimoi tukikohtien sijainnin uusien hoitoalueiden ylläpidon tarpeisiin. Vuonna 2023 valmisteltiin Tattarisuon tukikohdan toimintojen siirtämistä Liukumäentielle syksyyn 2024 mennessä. Ylläpidolta vapautuviin tiloihin Pallokujalle suunnitellaan Staran muiden, vähemmän paikkasidonnaisten, toimintojen siirtämistä.

1.1.2023 Helsingissä otettiin käyttöön uudet, kaupungin toimitilojen sisäisessä vuokrauksessa noudatettavat pääomavuokrien määrittämisen periaatteet. Stara toimii pääsääntöisesti kaupunkiympäristön toimialan omistamissa vuokratiloissa, ja uusien vuokraperiaatteiden myötä Staran kaupunkiympäristölle maksamat toimitilavuokrat nousivat merkittävästi.

Kaupunkiympäristön toimialan kanssa aloitettiin neuvottelut palvelustrategisten linjausten päivityksestä vuodesta 2025 eteenpäin.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pysyväisohje päivitettiin vuonna 2023, ja samalla otettiin käyttöön kaupunkiyhteinen Granite ERM-riskienhallintasovellus. Tuotanto-osastoilla tehtiin riskienarviointeja riskienhallintasovelluksen avulla.

Stara uusi Rala-sertifikaatin

Stara uusi Rakentamisen Laatu RALA ry:n sertifikaatin, ja sertifikaatti on voimassa vuoden 2024 loppuun. Arvioinnissa havaittiin 74 vahvuutta, 25 kehityskohdetta ja yksi lievä poikkeama koskien prosessiryhmien toimintaa.

Arvioinnissa Staran vahvuuksiksi todettiin muun muassa keskeisten tavoitteiden määrätietoinen vieminen toteutukseen, vuositavoitteiden säännöllinen seuranta kokouksissa, henkilöresurssien käyttöasteen nostaminen korjaamo- ja kuljetuspalveluissa, ylläpidon tarjousten ja tilausten hallinnan suunnitelmallinen uudistaminen sekä infrarakentamisen hankkeiden toistuvien piirteiden tunnistaminen ja käsittely sidosryhmien kanssa niin, että edellisen työmaan opit on hyödynnetty seuraavalla työmaalla.

Sertifikaatti kattaa Staran palvelutuotannon laajasti. Siihen sisältyvät talonrakentamisen pääurakointi, väylärakentamisen pääurakointi, putkilinjojen ja johtoverkkojen pääurakointi, viher- ja ympäristörakentamisen pääurakointi, hoito- ja ylläpitotöiden pääurakointi sekä projektinjohtototeutus.

Stara sai RALA-sertifikaatin ensimmäisen kerran vuonna 2018. Laatutyö tukee osaltaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa.

Digitalisaatiolla säästöjä ja yhdenmukaisuutta

ICT-allianssin avulla kehitettävien digitalisaatiota hyödyntävien tuotannonohjausjärjestelmien käyttöönotto jatkui niin ylläpidon kuin rakentamisen prosesseissa. Digitaalisilla työkaluilla tavoitellaan erityisesti tuottavuuden kasvua.

Sähköisiä tuotannonohjausjärjestelmiä alettiin käyttää koko rakentamisen prosessissa. Ne mahdollistavat muun muassa reaaliaikaisen kustannusseurannan, tuntikirjaukset ja -tarkastukset, tilausten vastaanottamisen ja työnohjaamisen sekä ostotilausten tekemisen ilman ylimääräisiä välivaiheita. Rakentamisessa järjestelmät toivat säästöjä jo vuonna 2023, kun päällekkäinen työ esimerkiksi ostotilauksia tehtäessä vähentyi.

Staran ja CGI:n allianssihanke päättyi vuoden 2023 lopussa. Allianssihankkeen päättymisen jälkeen allianssissa kehitetyt IT-ratkaisut jatkuvat vuonna 2024 erillisten ylläpitosopimusten mukaisesti.

Stara liittyi 1.1.2023 DigiHelsingin palveluiden käyttäjäksi. Kaupunkiyhteisesti kehitettiin muun muassa SAP-järjestelmää. Lisäksi kehitettiin raportointia, jossa hyödynnetään omaa MS Azure -data-alustaa sekä aloitettiin sovelluskehitys MS 365 alustalle.

Takaisin Staran vuosi 2023 -etusivulle >

Kuva: Veikko Somerpuro